Isaiah 2

1הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלם
2והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית יהוה בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגוים
3והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר יהוה אל בית אלהי יעקב וירנו מדרכיו ונלכה בארחתיו  כי מציון תצא תורה ודבר יהוה מירושלם
4ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות—לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה  {פ}

5בית יעקב—לכו ונלכה באור יהוה
6כי נטשתה עמך בית יעקב—כי מלאו מקדם ועננים כפלשתים ובילדי נכרים ישפיקו
7ותמלא ארצו כסף וזהב ואין קצה לאצרתיו ותמלא ארצו סוסים ואין קצה למרכבתיו
8ותמלא ארצו אלילים  למעשה ידיו ישתחוו לאשר עשו אצבעתיו
9וישח אדם וישפל איש ואל תשא להם
10בוא בצור והטמן בעפר מפני פחד יהוה ומהדר גאנו
11עיני גבהות אדם שפל ושח רום אנשים ונשגב יהוה לבדו ביום ההוא  {פ}

12כי יום ליהוה צבאות על כל גאה—ורם ועל כל נשא ושפל
13ועל כל ארזי הלבנון הרמים והנשאים ועל כל אלוני הבשן
14ועל כל ההרים הרמים ועל כל הגבעות הנשאות
15ועל כל מגדל גבה ועל כל חומה בצורה
16ועל כל אניות תרשיש ועל כל שכיות החמדה
17ושח גבהות האדם ושפל רום אנשים ונשגב יהוה לבדו ביום ההוא
18והאלילים כליל יחלף
19ובאו במערות צרים ובמחלות עפר—מפני פחד יהוה ומהדר גאונו בקומו לערץ הארץ
20ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו—אשר עשו לו להשתחות לחפר פרות ולעטלפים
21לבוא בנקרות הצרים ובסעפי הסלעים—מפני פחד יהוה ומהדר גאונו בקומו לערץ הארץ
22חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו  כי במה נחשב הוא  {פ}

Copyright information for Alep