Isaiah 24

הנה יהוה בוקק הארץ ובולקה ועוה פניה והפיץ ישביה
והיה כעם ככהן כעבד כאדניו כשפחה כגברתה כקונה כמוכר כמלוה כלוה כנשה כאשר נשא בו
הבוק תבוק הארץ והבוז תבז  כי יהוה דבר את הדבר הזה
אבלה נבלה הארץ אמללה נבלה תבל אמללו מרום עם הארץ
והארץ חנפה תחת ישביה  כי עברו תורת חלפו חק הפרו ברית עולם
על כן אלה אכלה ארץ ויאשמו ישבי בה על כן חרו ישבי ארץ ונשאר אנוש מזער
אבל תירוש אמללה גפן נאנחו כל שמחי לב
שבת משוש תפים חדל שאון עליזים שבת משוש כנור
בשיר לא ישתו יין ימר שכר לשתיו
10 נשברה קרית תהו סגר כל בית מבוא
11 צוחה על היין בחוצות ערבה כל שמחה גלה משוש הארץ
12 נשאר בעיר שמה ושאיה יכת שער
13 כי כה יהיה בקרב הארץ בתוך העמים כנקף זית כעוללת אם כלה בציר
14 המה ישאו קולם ירנו בגאון יהוה צהלו מים
15 על כן בארים כבדו יהוה באיי הים שם יהוה אלהי ישראל  {ס}

16 מכנף הארץ זמרת שמענו צבי לצדיק ואמר רזי לי רזי לי אוי לי בגדים בגדו ובגד בוגדים בגדו
17 פחד ופחת ופח עליך יושב הארץ
18 והיה הנס מקול הפחד יפל אל הפחת והעולה מתוך הפחת ילכד בפח  כי ארבות ממרום נפתחו וירעשו מוסדי ארץ
19 רעה התרעעה הארץ פור התפוררה ארץ מוט התמוטטה ארץ
20 נוע תנוע ארץ כשכור והתנודדה כמלונה וכבד עליה פשעה ונפלה ולא תסיף קום  {ס}

21 והיה ביום ההוא יפקד יהוה על צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה על האדמה
22 ואספו אספה אסיר על בור וסגרו על מסגר ומרב ימים יפקדו
23 וחפרה הלבנה ובושה החמה  כי מלך יהוה צבאות בהר ציון ובירושלם ונגד זקניו כבוד  {פ}

Copyright information for Alep