Isaiah 26

1ביום ההוא יושר השיר הזה בארץ יהודה עיר עז לנו ישועה ישית חומות וחל
2פתחו שערים ויבא גוי צדיק שמר אמנים
3יצר סמוך תצר שלום שלום  כי בך בטוח
4בטחו ביהוה עדי עד  כי ביה יהוה צור עולמים
5כי השח ישבי מרום קריה נשגבה ישפילנה ישפילה עד ארץ יגיענה עד עפר
6תרמסנה רגל רגלי עני פעמי דלים
7ארח לצדיק מישרים  ישר מעגל צדיק תפלס
8אף ארח משפטיך יהוה קוינוך—לשמך ולזכרך תאות נפש
9נפשי אויתך בלילה אף רוחי בקרבי אשחרך  כי כאשר משפטיך לארץ—צדק למדו ישבי תבל
10יחן רשע בל למד צדק בארץ נכחות יעול ובל יראה גאות יהוה  {פ}

11יהוה רמה ידך בל יחזיון  יחזו ויבשו קנאת עם אף אש צריך תאכלם  {ס}

12יהוה תשפת שלום לנו  כי גם כל מעשינו פעלת לנו  {ס}

13יהוה אלהינו בעלונו אדנים זולתך לבד בך נזכיר שמך
14מתים בל יחיו—רפאים בל יקמו לכן פקדת ותשמידם ותאבד כל זכר למו
15יספת לגוי יהוה יספת לגוי נכבדת רחקת כל קצוי ארץ  {פ}

16יהוה בצר פקדוך צקון לחש מוסרך למו
17כמו הרה תקריב ללדת תחיל תזעק בחבליה—כן היינו מפניך יהוה
18הרינו חלנו כמו ילדנו רוח ישועת בל נעשה ארץ ובל יפלו ישבי תבל
19יחיו מתיך נבלתי יקומון הקיצו ורננו שכני עפר כי טל אורת טלך וארץ רפאים תפיל  {פ}

20לך עמי בא בחדריך וסגר דלתיך (דלתך) בעדך חבי כמעט רגע עד יעבור (יעבר) זעם
21כי הנה יהוה יצא ממקומו לפקד עון ישב הארץ עליו וגלתה הארץ את דמיה ולא תכסה עוד על הרוגיה  {פ}

Copyright information for Alep