Isaiah 26

ביום ההוא יושר השיר הזה בארץ יהודה עיר עז לנו ישועה ישית חומות וחל
פתחו שערים ויבא גוי צדיק שמר אמנים
יצר סמוך תצר שלום שלום  כי בך בטוח
בטחו ביהוה עדי עד  כי ביה יהוה צור עולמים
כי השח ישבי מרום קריה נשגבה ישפילנה ישפילה עד ארץ יגיענה עד עפר
תרמסנה רגל רגלי עני פעמי דלים
ארח לצדיק מישרים  ישר מעגל צדיק תפלס
אף ארח משפטיך יהוה קוינוך—לשמך ולזכרך תאות נפש
נפשי אויתך בלילה אף רוחי בקרבי אשחרך  כי כאשר משפטיך לארץ—צדק למדו ישבי תבל
10 יחן רשע בל למד צדק בארץ נכחות יעול ובל יראה גאות יהוה  {פ}

11 יהוה רמה ידך בל יחזיון  יחזו ויבשו קנאת עם אף אש צריך תאכלם  {ס}

12 יהוה תשפת שלום לנו  כי גם כל מעשינו פעלת לנו  {ס}

13 יהוה אלהינו בעלונו אדנים זולתך לבד בך נזכיר שמך
14 מתים בל יחיו—רפאים בל יקמו לכן פקדת ותשמידם ותאבד כל זכר למו
15 יספת לגוי יהוה יספת לגוי נכבדת רחקת כל קצוי ארץ  {פ}

16 יהוה בצר פקדוך צקון לחש מוסרך למו
17 כמו הרה תקריב ללדת תחיל תזעק בחבליה—כן היינו מפניך יהוה
18 הרינו חלנו כמו ילדנו רוח ישועת בל נעשה ארץ ובל יפלו ישבי תבל
19 יחיו מתיך נבלתי יקומון הקיצו ורננו שכני עפר כי טל אורת טלך וארץ רפאים תפיל  {פ}

20 לך עמי בא בחדריך וסגר דלתיך (דלתך) בעדך חבי כמעט רגע עד יעבור (יעבר) זעם
21 כי הנה יהוה יצא ממקומו לפקד עון ישב הארץ עליו וגלתה הארץ את דמיה ולא תכסה עוד על הרוגיה  {פ}

Copyright information for Alep