Isaiah 27

1ביום ההוא יפקד יהוה בחרבו הקשה והגדולה והחזקה על לויתן נחש ברח ועל לויתן נחש עקלתון והרג את התנין אשר בים  {ס}

2ביום ההוא כרם חמר ענו לה
3אני יהוה נצרה לרגעים אשקנה  פן יפקד עליה לילה ויום אצרנה
4חמה אין לי  מי יתנני שמיר שית במלחמה—אפשעה בה אציתנה יחד
5או יחזק במעוזי יעשה שלום לי שלום יעשה לי
6הבאים ישרש יעקב יציץ ופרח ישראל ומלאו פני תבל תנובה  {פ}

7הכמכת מכהו הכהו  אם כהרג הרגיו הרג
8בסאסאה בשלחה תריבנה הגה ברוחו הקשה ביום קדים
9לכן בזאת יכפר עון יעקב וזה כל פרי הסר חטאתו  בשומו כל אבני מזבח כאבני גר מנפצות לא יקמו אשרים וחמנים
10כי עיר בצורה בדד נוה משלח ונעזב כמדבר שם ירעה עגל ושם ירבץ וכלה סעפיה
11ביבש קצירה תשברנה נשים באות מאירות אותה  כי לא עם בינות הוא—על כן לא ירחמנו עשהו ויצרו לא יחננו  {פ}

12והיה ביום ההוא יחבט יהוה משבלת הנהר עד נחל מצרים ואתם תלקטו לאחד אחד בני ישראל  {פ}

13והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האבדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו ליהוה בהר הקדש בירושלם  {פ}

Copyright information for Alep