Isaiah 29

1הוי אריאל אריאל קרית חנה דוד ספו שנה על שנה חגים ינקפו
2והציקותי לאריאל והיתה תאניה ואניה והיתה לי כאריאל
3וחניתי כדור עליך וצרתי עליך מצב והקימתי עליך מצרת
4ושפלת מארץ תדברי ומעפר תשח אמרתך והיה כאוב מארץ קולך ומעפר אמרתך תצפצף
5והיה כאבק דק המון זריך וכמץ עבר המון עריצים והיה לפתע פתאם
6מעם יהוה צבאות תפקד ברעם וברעש וקול גדול סופה וסערה ולהב אש אוכלה
7והיה כחלום חזון לילה המון כל הגוים הצבאים על אריאל וכל צביה ומצדתה והמציקים לה
8והיה כאשר יחלם הרעב והנה אוכל והקיץ וריקה נפשו וכאשר יחלם הצמא והנה שתה והקיץ והנה עיף ונפשו שוקקה—כן יהיה המון כל הגוים הצבאים על הר ציון  {פ}

9התמהמהו ותמהו השתעשעו ושעו שכרו ולא יין נעו ולא שכר
10כי נסך עליכם יהוה רוח תרדמה ויעצם את עיניכם  את הנביאים ואת ראשיכם החזים כסה
11ותהי לכם חזות הכל כדברי הספר החתום אשר יתנו אתו אל יודע הספר (ספר) לאמר קרא נא זה ואמר לא אוכל כי חתום הוא
12ונתן הספר על אשר לא ידע ספר לאמר—קרא נא זה ואמר לא ידעתי ספר  {ס}

13ויאמר אדני יען כי נגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני—ותהי יראתם אתי מצות אנשים מלמדה
14לכן הנני יוסף להפליא את העם הזה—הפלא ופלא ואבדה חכמת חכמיו ובינת נבניו תסתתר  {ס}

15הוי המעמיקים מיהוה לסתר עצה והיה במחשך מעשיהם ויאמרו מי ראנו ומי ידענו
16הפככם—אם כחמר היצר יחשב  כי יאמר מעשה לעשהו לא עשני ויצר אמר ליצרו לא הבין
17הלוא עוד מעט מזער ושב לבנון לכרמל והכרמל ליער יחשב
18ושמעו ביום ההוא החרשים דברי ספר ומאפל ומחשך עיני עורים תראינה
19ויספו ענוים ביהוה שמחה ואביוני אדם בקדוש ישראל יגילו
20כי אפס עריץ וכלה לץ ונכרתו כל שקדי און
21מחטיאי אדם בדבר ולמוכיח בשער יקשון ויטו בתהו צדיק  {פ}

22לכן כה אמר יהוה אל בית יעקב אשר פדה את אברהם  לא עתה יבוש יעקב ולא עתה פניו יחורו
23כי בראתו ילדיו מעשה ידי בקרבו—יקדישו שמי והקדישו את קדוש יעקב ואת אלהי ישראל יעריצו
24וידעו תעי רוח בינה ורוגנים ילמדו לקח  {ס}

Copyright information for Alep