Isaiah 3

1כי הנה האדון יהוה צבאות מסיר מירושלם ומיהודה משען ומשענה  כל משען לחם וכל משען מים
2גבור ואיש מלחמה שופט ונביא וקסם וזקן
3שר חמשים ונשוא פנים ויועץ וחכם חרשים ונבון לחש
4ונתתי נערים שריהם ותעלולים ימשלו בם
5ונגש העם איש באיש ואיש ברעהו ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד
6כי יתפש איש באחיו בית אביו שמלה לכה קצין תהיה לנו והמכשלה הזאת תחת ידך
7ישא ביום ההוא לאמר לא אהיה חבש ובביתי אין לחם ואין שמלה לא תשימני קצין עם
8כי כשלה ירושלם ויהודה נפל  כי לשונם ומעלליהם אל יהוה למרות עני כבודו
9הכרת פניהם ענתה בם וחטאתם כסדם הגידו לא כחדו אוי לנפשם כי גמלו להם רעה
10אמרו צדיק כי טוב  כי פרי מעלליהם יאכלו
11אוי לרשע רע  כי גמול ידיו יעשה לו
12עמי נגשיו מעולל ונשים משלו בו עמי מאשריך מתעים ודרך ארחתיך בלעו  {פ}

13נצב לריב יהוה ועמד לדין עמים
14יהוה במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו ואתם בערתם הכרם גזלת העני בבתיכם
15מלכם (מה לכם) תדכאו עמי ופני עניים תטחנו  נאם אדני יהוה צבאות  {ס}

16ויאמר יהוה יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטוות (נטויות) גרון ומשקרות עינים הלוך וטפף תלכנה וברגליהם תעכסנה
17ושפח אדני קדקד בנות ציון ויהוה פתהן יערה  {ס}

18ביום ההוא יסיר אדני את תפארת העכסים והשביסים—והשהרנים
19הנטפות והשירות והרעלות
20הפארים והצעדות והקשרים ובתי הנפש והלחשים
21הטבעות ונזמי האף
22המחלצות והמעטפות והמטפחות והחריטים
23והגלינים והסדינים והצניפות והרדידים
24והיה תחת בשם מק יהיה ותחת חגורה נקפה ותחת מעשה מקשה קרחה ותחת פתיגיל מחגרת שק  כי תחת יפי
25מתיך בחרב יפלו וגבורתך במלחמה
26ואנו ואבלו פתחיה ונקתה לארץ תשב

Copyright information for Alep