Isaiah 31

1הוי הירדים מצרים לעזרה על סוסים ישענו ויבטחו על רכב כי רב ועל פרשים כי עצמו מאד—ולא שעו על קדוש ישראל ואת יהוה לא דרשו
2וגם הוא חכם ויבא רע ואת דבריו לא הסיר וקם על בית מרעים ועל עזרת פעלי און
3ומצרים אדם ולא אל וסוסיהם בשר ולא רוח ויהוה יטה ידו וכשל עוזר ונפל עזר—ויחדו כלם יכליון  {ס}

4כי כה אמר יהוה אלי כאשר יהגה האריה והכפיר על טרפו אשר יקרא עליו מלא רעים מקולם לא יחת ומהמונם לא יענה כן ירד יהוה צבאות לצבא על הר ציון ועל גבעתה
5כצפרים עפות—כן יגן יהוה צבאות על ירושלם גנון והציל פסח והמליט
6שובו לאשר העמיקו סרה—בני ישראל
7כי ביום ההוא ימאסון איש אלילי כספו ואלילי זהבו—אשר עשו לכם ידיכם חטא
8ונפל אשור בחרב לא איש וחרב לא אדם תאכלנו ונס לו מפני חרב ובחוריו למס יהיו
9וסלעו ממגור יעבור וחתו מנס שריו  נאם יהוה אשר אור לו בציון ותנור לו בירושלם  {פ}

Copyright information for Alep