Isaiah 32

הן לצדק ימלך מלך ולשרים למשפט ישרו
והיה איש כמחבא רוח וסתר זרם כפלגי מים בציון כצל סלע כבד בארץ עיפה
ולא תשעינה עיני ראים ואזני שמעים תקשבנה
ולבב נמהרים יבין לדעת ולשון עלגים תמהר לדבר צחות
לא יקרא עוד לנבל נדיב ולכילי לא יאמר שוע
כי נבל נבלה ידבר ולבו יעשה און—לעשות חנף ולדבר אל יהוה תועה להריק נפש רעב ומשקה צמא יחסיר
וכלי כליו רעים הוא זמות יעץ לחבל ענוים (עניים) באמרי שקר ובדבר אביון משפט
ונדיב נדיבות יעץ והוא על נדיבות יקום  {ס}

נשים שאננות—קמנה שמענה קולי בנות בטחות—האזנה אמרתי
10 ימים על שנה תרגזנה בטחות  כי כלה בציר אסף בלי יבוא
11 חרדו שאננות רגזה בטחות פשטה וערה וחגורה על חלצים
12 על שדים ספדים על שדי חמד על גפן פריה
13 על אדמת עמי קוץ שמיר תעלה  כי על כל בתי משוש קריה עליזה
14 כי ארמון נטש המון עיר עזב עפל ובחן היה בעד מערות עד עולם—משוש פראים מרעה עדרים
15 עד יערה עלינו רוח ממרום והיה מדבר לכרמל וכרמל (והכרמל) ליער יחשב
16 ושכן במדבר משפט וצדקה בכרמל תשב
17 והיה מעשה הצדקה שלום ועבדת הצדקה—השקט ובטח עד עולם
18 וישב עמי בנוה שלום ובמשכנות מבטחים ובמנוחת שאננות
19 וברד ברדת היער ובשפלה תשפל העיר
20 אשריכם זרעי על כל מים משלחי רגל השור והחמור  {ס}

Copyright information for Alep