Isaiah 34

1קרבו גוים לשמע ולאמים הקשיבו תשמע הארץ ומלאה תבל וכל צאצאיה
2כי קצף ליהוה על כל הגוים וחמה על כל צבאם החרימם נתנם לטבח
3וחלליהם ישלכו ופגריהם יעלה באשם ונמסו הרים מדמם
4ונמקו כל צבא השמים ונגלו כספר השמים וכל צבאם יבול—כנבל עלה מגפן וכנבלת מתאנה
5כי רותה בשמים חרבי הנה על אדום תרד ועל עם חרמי למשפט
6חרב ליהוה מלאה דם הדשנה מחלב מדם כרים ועתודים מחלב כליות אילים  כי זבח ליהוה בבצרה וטבח גדול בארץ אדום
7וירדו ראמים עמם ופרים עם אבירים ורותה ארצם מדם ועפרם מחלב ידשן
8כי יום נקם ליהוה—שנת שלומים לריב ציון
9ונהפכו נחליה לזפת ועפרה לגפרית והיתה ארצה לזפת בערה
10לילה ויומם לא תכבה לעולם יעלה עשנה מדור לדור תחרב—לנצח נצחים אין עבר בה
11וירשוה קאת וקפוד וינשוף וערב ישכנו בה ונטה עליה קו תהו ואבני בהו
12חריה ואין שם מלוכה יקראו וכל שריה יהיו אפס
13ועלתה ארמנתיה סירים קמוש וחוח במבצריה והיתה נוה תנים חציר לבנות יענה
14ופגשו ציים את איים ושעיר על רעהו יקרא אך שם הרגיעה לילית ומצאה לה מנוח
15שמה קננה קפוז ותמלט ובקעה ודגרה בצלה אך שם נקבצו דיות אשה רעותה
16דרשו מעל ספר יהוה וקראו—אחת מהנה לא נעדרה אשה רעותה לא פקדו  כי פי הוא צוה ורוחו הוא קבצן
17והוא הפיל להן גורל וידו חלקתה להם בקו עד עולם יירשוה—לדור ודור ישכנו בה  {ס}

Copyright information for Alep