Isaiah 4

1והחזיקו שבע נשים באיש אחד ביום ההוא לאמר לחמנו נאכל ושמלתנו נלבש  רק יקרא שמך עלינו—אסף חרפתנו  {ס}

2ביום ההוא יהיה צמח יהוה לצבי ולכבוד ופרי הארץ לגאון ולתפארת לפליטת ישראל
3והיה הנשאר בציון והנותר בירושלם—קדוש יאמר לו  כל הכתוב לחיים בירושלם
4אם רחץ אדני את צאת בנות ציון ואת דמי ירושלם ידיח מקרבה—ברוח משפט וברוח בער
5וברא יהוה על כל מכון הר ציון ועל מקראה ענן יומם ועשן ונגה אש להבה לילה  כי על כל כבוד חפה
6וסכה תהיה לצל יומם מחרב ולמחסה ולמסתור מזרם וממטר  {פ}

Copyright information for Alep