Isaiah 40

1נחמו נחמו עמי—יאמר אלהיכם
2דברו על לב ירושלם וקראו אליה—כי מלאה צבאה כי נרצה עונה  כי לקחה מיד יהוה כפלים בכל חטאתיה  {ס}

3קול קורא—במדבר פנו דרך יהוה ישרו בערבה מסלה לאלהינו
4כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו והיה העקב למישור והרכסים לבקעה
5ונגלה כבוד יהוה וראו כל בשר יחדו כי פי יהוה דבר  {פ}

6קול אמר קרא ואמר מה אקרא כל הבשר חציר וכל חסדו כציץ השדה
7יבש חציר נבל ציץ כי רוח יהוה נשבה בו אכן חציר העם
8יבש חציר נבל ציץ ודבר אלהינו יקום לעולם  {ס}

9על הר גבה עלי לך מבשרת ציון הרימי בכח קולך מבשרת ירושלם הרימי אל תיראי אמרי לערי יהודה הנה אלהיכם
10הנה אדני יהוה בחזק יבוא וזרעו משלה לו הנה שכרו אתו ופעלתו לפניו
11כרעה עדרו ירעה בזרעו יקבץ טלאים ובחיקו ישא עלות ינהל  {ס}

12מי מדד בשעלו מים ושמים בזרת תכן וכל בשלש עפר הארץ ושקל בפלס הרים וגבעות במאזנים
13מי תכן את רוח יהוה ואיש עצתו יודיענו
14את מי נועץ ויבינהו וילמדהו בארח משפט וילמדהו דעת ודרך תבונות יודיענו
15הן גוים כמר מדלי וכשחק מאזנים נחשבו הן איים כדק יטול
16ולבנון אין די בער וחיתו—אין די עולה  {פ}

17כל הגוים כאין נגדו מאפס ותהו נחשבו לו
18ואל מי תדמיון אל ומה דמות תערכו לו
19הפסל נסך חרש וצרף בזהב ירקענו ורתקות כסף צורף
20המסכן תרומה עץ לא ירקב יבחר חרש חכם יבקש לו להכין פסל לא ימוט  {ס}

21הלוא תדעו הלוא תשמעו הלוא הגד מראש לכם הלוא הבינותם מוסדות הארץ
22הישב על חוג הארץ וישביה כחגבים הנוטה כדק שמים וימתחם כאהל לשבת
23הנותן רוזנים לאין שפטי ארץ כתהו עשה
24אף בל נטעו אף בל זרעו—אף בל שרש בארץ גזעם וגם נשף בהם ויבשו וסערה כקש תשאם  {ס}

25ואל מי תדמיוני ואשוה—יאמר קדוש
26שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה המוציא במספר צבאם לכלם בשם יקרא מרב אונים ואמיץ כח איש לא נעדר  {ס}

27למה תאמר יעקב ותדבר ישראל  נסתרה דרכי מיהוה ומאלהי משפטי יעבור
28הלוא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם יהוה בורא קצות הארץ—לא ייעף ולא ייגע  אין חקר לתבונתו
29נתן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה
30ויעפו נערים ויגעו ובחורים כשול יכשלו
31וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו  {ס}

Copyright information for Alep