Isaiah 41

1החרישו אלי איים ולאמים יחליפו כח יגשו אז ידברו יחדו למשפט נקרבה
2מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו יתן לפניו גוים ומלכים ירד—יתן כעפר חרבו כקש נדף קשתו
3ירדפם יעבור שלום ארח ברגליו לא יבוא
4מי פעל ועשה קרא הדרות מראש  אני יהוה ראשון ואת אחרנים אני הוא
5ראו איים ויראו קצות הארץ יחרדו קרבו ויאתיון
6איש את רעהו יעזרו ולאחיו יאמר חזק
7ויחזק חרש את צרף מחליק פטיש את הולם פעם אמר לדבק טוב הוא ויחזקהו במסמרים לא ימוט  {ס}

8ואתה ישראל עבדי יעקב אשר בחרתיך זרע אברהם אהבי
9אשר החזקתיך מקצות הארץ ומאציליה קראתיך ואמר לך עבדי אתה בחרתיך ולא מאסתיך
10אל תירא כי עמך אני אל תשתע כי אני אלהיך אמצתיך אף עזרתיך—אף תמכתיך בימין צדקי
11הן יבשו ויכלמו כל הנחרים בך יהיו כאין ויאבדו אנשי ריבך
12תבקשם ולא תמצאם אנשי מצתך יהיו כאין וכאפס אנשי מלחמתך
13כי אני יהוה אלהיך—מחזיק ימינך האמר לך אל תירא אני עזרתיך  {ס}

14אל תיראי תולעת יעקב מתי ישראל אני עזרתיך נאם יהוה וגאלך קדוש ישראל
15הנה שמתיך למורג חרוץ חדש—בעל פיפיות תדוש הרים ותדק וגבעות כמץ תשים
16תזרם ורוח תשאם וסערה תפיץ אותם ואתה תגיל ביהוה בקדוש ישראל תתהלל  {ס}

17העניים והאביונים מבקשים מים ואין—לשונם בצמא נשתה אני יהוה אענם אלהי ישראל לא אעזבם
18אפתח על שפיים נהרות ובתוך בקעות מעינות אשים מדבר לאגם מים וארץ ציה למוצאי מים
19אתן במדבר ארז שטה והדס ועץ שמן אשים בערבה ברוש תדהר ותאשור—יחדו
20למען יראו וידעו וישימו וישכילו יחדו—כי יד יהוה עשתה זאת וקדוש ישראל בראה  {פ}

21קרבו ריבכם יאמר יהוה הגישו עצמותיכם יאמר מלך יעקב
22יגישו ויגידו לנו את אשר תקרינה הראשנות מה הנה הגידו ונשימה לבנו ונדעה אחריתן או הבאות השמיענו
23הגידו האתיות לאחור ונדעה כי אלהים אתם אף תיטיבו ותרעו ונשתעה ונרא (ונראה) יחדו
24הן אתם מאין ופעלכם מאפע תועבה יבחר בכם  {פ}

25העירותי מצפון ויאת ממזרח שמש יקרא בשמי ויבא סגנים כמו חמר וכמו יוצר ירמס טיט
26מי הגיד מראש ונדעה ומלפנים ונאמר צדיק אף אין מגיד אף אין משמיע—אף אין שמע אמריכם
27ראשון לציון הנה הנם ולירושלם מבשר אתן
28וארא ואין איש ומאלה ואין יועץ ואשאלם וישיבו דבר
29הן כלם און אפס מעשיהם רוח ותהו נסכיהם  {פ}

Copyright information for Alep