Isaiah 42

1הן עבדי אתמך בו בחירי רצתה נפשי נתתי רוחי עליו משפט לגוים יוציא
2לא יצעק ולא ישא ולא ישמיע בחוץ קולו
3קנה רצוץ לא ישבור ופשתה כהה לא יכבנה לאמת יוציא משפט
4לא יכהה ולא ירוץ עד ישים בארץ משפט ולתורתו איים ייחלו  {פ}

5כה אמר האל יהוה בורא השמים ונוטיהם רקע הארץ וצאצאיה נתן נשמה לעם עליה ורוח להלכים בה
6אני יהוה קראתיך בצדק ואחזק בידך ואצרך ואתנך לברית עם—לאור גוים
7לפקח עינים עורות להוציא ממסגר אסיר מבית כלא ישבי חשך
8אני יהוה הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן ותהלתי לפסילים
9הראשנות הנה באו וחדשות אני מגיד בטרם תצמחנה אשמיע אתכם  {פ}

10שירו ליהוה שיר חדש תהלתו מקצה הארץ יורדי הים ומלאו איים וישביהם
11ישאו מדבר ועריו חצרים תשב קדר ירנו ישבי סלע מראש הרים יצוחו
12ישימו ליהוה כבוד ותהלתו באיים יגידו
13יהוה כגבור יצא כאיש מלחמות יעיר קנאה יריע אף יצריח—על איביו יתגבר  {ס}

14החשיתי מעולם—אחריש אתאפק כיולדה אפעה אשם ואשאף יחד
15אחריב הרים וגבעות וכל עשבם אוביש ושמתי נהרות לאיים ואגמים אוביש
16והולכתי עורים בדרך לא ידעו—בנתיבות לא ידעו אדריכם אשים מחשך לפניהם לאור ומעקשים למישור—אלה הדברים עשיתם ולא עזבתים
17נסגו אחור יבשו בשת הבטחים בפסל האמרים למסכה אתם אלהינו  {פ}

18החרשים שמעו והעורים הביטו לראות
19מי עור כי אם עבדי וחרש כמלאכי אשלח מי עור כמשלם ועור כעבד יהוה
20ראית (ראות) רבות ולא תשמר פקוח אזנים ולא ישמע
21יהוה חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר
22והוא עם בזוז ושסוי הפח בחורים כלם ובבתי כלאים החבאו היו לבז ואין מציל משסה ואין אמר השב
23מי בכם יאזין זאת יקשב וישמע לאחור
24מי נתן למשוסה (למשסה) יעקב וישראל לבזזים הלוא יהוה  זו חטאנו לו ולא אבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו
25וישפך עליו חמה אפו ועזוז מלחמה ותלהטהו מסביב ולא ידע ותבער בו ולא ישים על לב

Copyright information for Alep