Isaiah 43

1ועתה כה אמר יהוה בראך יעקב ויצרך ישראל  אל תירא כי גאלתיך קראתי בשמך לי אתה
2כי תעבר במים אתך אני ובנהרות לא ישטפוך  כי תלך במו אש לא תכוה ולהבה לא תבער בך
3כי אני יהוה אלהיך קדוש ישראל מושיעך נתתי כפרך מצרים כוש וסבא תחתיך
4מאשר יקרת בעיני נכבדת ואני אהבתיך ואתן אדם תחתיך ולאמים תחת נפשך
5אל תירא כי אתך אני  ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך
6אמר לצפון תני ולתימן אל תכלאי הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ
7כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו  יצרתיו אף עשיתיו
8הוציא עם עור ועינים יש וחרשים ואזנים למו
9כל הגוים נקבצו יחדו ויאספו לאמים—מי בהם יגיד זאת וראשנות ישמיענו יתנו עדיהם ויצדקו וישמעו ויאמרו אמת
10אתם עדי נאם יהוה ועבדי אשר בחרתי  למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני הוא—לפני לא נוצר אל ואחרי לא יהיה  {ס}

11אנכי אנכי יהוה ואין מבלעדי מושיע
12אנכי הגדתי והושעתי והשמעתי—ואין בכם זר ואתם עדי נאם יהוה ואני אל
13גם מיום אני הוא ואין מידי מציל אפעל ומי ישיבנה  {ס}

14כה אמר יהוה גאלכם קדוש ישראל  למענכם שלחתי בבלה והורדתי בריחים כלם וכשדים באניות רנתם
15אני יהוה קדושכם בורא ישראל מלככם  {ס}

16כה אמר יהוה הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה
17המוציא רכב וסוס חיל ועזוז יחדו ישכבו בל יקומו דעכו כפשתה כבו
18אל תזכרו ראשנות וקדמניות אל תתבננו
19הנני עשה חדשה עתה תצמח הלוא תדעוה אף אשים במדבר דרך בישמון נהרות
20תכבדני חית השדה תנים ובנות יענה  כי נתתי במדבר מים נהרות בישימן להשקות עמי בחירי
21עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו  {ס}

22ולא אתי קראת יעקב  כי יגעת בי ישראל
23לא הביאת לי שה עלתיך וזבחיך לא כבדתני לא העבדתיך במנחה ולא הוגעתיך בלבונה
24לא קנית לי בכסף קנה וחלב זבחיך לא הרויתני אך העבדתני בחטאותיך הוגעתני בעונתיך
25אנכי אנכי הוא מחה פשעיך למעני  וחטאתיך לא אזכר
26הזכירני נשפטה יחד ספר אתה למען תצדק
27אביך הראשון חטא ומליציך פשעו בי
28ואחלל שרי קדש ואתנה לחרם יעקב וישראל לגדופים  {פ}

Copyright information for Alep