Isaiah 45

1כה אמר יהוה למשיחו לכורש אשר החזקתי בימינו לרד לפניו גוים ומתני מלכים אפתח—לפתח לפניו דלתים ושערים לא יסגרו
2אני לפניך אלך והדורים אושר (אישר) דלתות נחושה אשבר ובריחי ברזל אגדע
3ונתתי לך אוצרות חשך ומטמני מסתרים  למען תדע כי אני יהוה הקורא בשמך—אלהי ישראל
4למען עבדי יעקב וישראל בחירי ואקרא לך בשמך אכנך ולא ידעתני
5אני יהוה ואין עוד זולתי אין אלהים אאזרך ולא ידעתני
6למען ידעו ממזרח שמש וממערבה כי אפס בלעדי  אני יהוה ואין עוד
7יוצר אור ובורא חשך עשה שלום ובורא רע אני יהוה עשה כל אלה  {פ}

8הרעיפו שמים ממעל ושחקים יזלו צדק תפתח ארץ ויפרו ישע וצדקה תצמיח יחד—אני יהוה בראתיו  {ס}

9הוי רב את יצרו—חרש את חרשי אדמה היאמר חמר ליצרו מה תעשה ופעלך אין ידים לו  {ס}

10הוי אמר לאב מה תוליד ולאשה מה תחילין  {ס}

11כה אמר יהוה קדוש ישראל ויצרו  האתיות שאלוני על בני ועל פעל ידי תצוני
12אנכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי אני ידי נטו שמים וכל צבאם צויתי
13אנכי העירתהו בצדק וכל דרכיו אישר הוא יבנה עירי וגלותי ישלח—לא במחיר ולא בשחד אמר יהוה צבאות  {ס}

14כה אמר יהוה יגיע מצרים וסחר כוש וסבאים אנשי מדה עליך יעברו ולך יהיו אחריך ילכו בזקים יעברו ואליך ישתחוו אליך יתפללו אך בך אל ואין עוד אפס אלהים
15אכן אתה אל מסתתר—אלהי ישראל מושיע
16בושו וגם נכלמו כלם  יחדו הלכו בכלמה חרשי צירים
17ישראל נושע ביהוה תשועת עולמים  לא תבשו ולא תכלמו עד עולמי עד  {פ}

18כי כה אמר יהוה בורא השמים הוא האלהים יצר הארץ ועשה הוא כוננה—לא תהו בראה לשבת יצרה אני יהוה ואין עוד
19לא בסתר דברתי במקום ארץ חשך—לא אמרתי לזרע יעקב תהו בקשוני אני יהוה דבר צדק מגיד מישרים
20הקבצו ובאו התנגשו יחדו פליטי הגוים לא ידעו הנשאים את עץ פסלם ומתפללים אל אל לא יושיע
21הגידו והגישו אף יועצו יחדו  מי השמיע זאת מקדם מאז הגידה הלוא אני יהוה ואין עוד אלהים מבלעדי—אל צדיק ומושיע אין זולתי
22פנו אלי והושעו כל אפסי ארץ  כי אני אל ואין עוד
23בי נשבעתי—יצא מפי צדקה דבר ולא ישוב  כי לי תכרע כל ברך תשבע כל לשון
24אך ביהוה לי אמר צדקות ועז עדיו יבוא ויבשו כל הנחרים בו
25ביהוה יצדקו ויתהללו כל זרע ישראל

Copyright information for Alep