Isaiah 46

1כרע בל קרס נבו—היו עצביהם לחיה ולבהמה נשאתיכם עמוסות משא לעיפה
2קרסו כרעו יחדו לא יכלו מלט משא ונפשם בשבי הלכה  {פ}

3שמעו אלי בית יעקב וכל שארית בית ישראל—העמסים מני בטן הנשאים מני רחם
4ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבל אני עשיתי ואני אשא ואני אסבל ואמלט  {ס}

5למי תדמיוני ותשוו ותמשלוני ונדמה
6הזלים זהב מכיס וכסף בקנה ישקלו ישכרו צורף ויעשהו אל יסגדו אף ישתחוו
7ישאהו על כתף יסבלהו ויניחהו תחתיו ויעמד—ממקומו לא ימיש אף יצעק אליו ולא יענה מצרתו לא יושיענו  {ס}

8זכרו זאת והתאששו השיבו פושעים על לב
9זכרו ראשנות מעולם  כי אנכי אל ואין עוד אלהים ואפס כמוני
10מגיד מראשית אחרית ומקדם אשר לא נעשו אמר עצתי תקום וכל חפצי אעשה
11קרא ממזרח עיט מארץ מרחק איש עצתו (עצתי) אף דברתי אף אביאנה—יצרתי אף אעשנה  {ס}

12שמעו אלי אבירי לב—הרחוקים מצדקה
13קרבתי צדקתי לא תרחק ותשועתי לא תאחר ונתתי בציון תשועה לישראל תפארתי  {ס}

Copyright information for Alep