Isaiah 47

1רדי ושבי על עפר בתולת בת בבל—שבי לארץ אין כסא בת כשדים  כי לא תוסיפי יקראו לך רכה וענגה
2קחי רחים וטחני קמח גלי צמתך חשפי שבל גלי שוק עברי נהרות
3תגל ערותך—גם תראה חרפתך נקם אקח ולא אפגע אדם  {פ}

4גאלנו יהוה צבאות שמו—קדוש ישראל
5שבי דומם ובאי בחשך בת כשדים  כי לא תוסיפי יקראו לך גברת ממלכות
6קצפתי על עמי חללתי נחלתי ואתנם בידך לא שמת להם רחמים—על זקן הכבדת עלך מאד
7ותאמרי לעולם אהיה גברת—עד לא שמת אלה על לבך לא זכרת אחריתה  {פ}

8ועתה שמעי זאת עדינה היושבת לבטח האמרה בלבבה אני ואפסי עוד לא אשב אלמנה ולא אדע שכול
9ותבאנה לך שתי אלה רגע ביום אחד שכול ואלמן כתמם באו עליך ברב כשפיך בעצמת חבריך מאד
10ותבטחי ברעתך אמרת אין ראני—חכמתך ודעתך היא שובבתך ותאמרי בלבך אני ואפסי עוד
11ובא עליך רעה לא תדעי שחרה ותפל עליך הוה לא תוכלי כפרה ותבא עליך פתאם שאה לא תדעי
12עמדי נא בחבריך וברב כשפיך באשר יגעת מנעוריך אולי תוכלי הועיל אולי תערוצי
13נלאית ברב עצתיך יעמדו נא ויושיעך הברו (הברי) שמים החזים בכוכבים מודעים לחדשים מאשר יבאו עליך
14הנה היו כקש אש שרפתם לא יצילו את נפשם מיד להבה אין גחלת לחמם אור לשבת נגדו
15כן היו לך אשר יגעת סחריך מנעוריך איש לעברו תעו—אין מושיעך  {ס}

Copyright information for Alep