Isaiah 48

1שמעו זאת בית יעקב הנקראים בשם ישראל וממי יהודה יצאו הנשבעים בשם יהוה ובאלהי ישראל יזכירו—לא באמת ולא בצדקה
2כי מעיר הקדש נקראו ועל אלהי ישראל נסמכו  יהוה צבאות שמו  {ס}

3הראשנות מאז הגדתי ומפי יצאו ואשמיעם פתאם עשיתי ותבאנה
4מדעתי כי קשה אתה וגיד ברזל ערפך ומצחך נחושה
5ואגיד לך מאז בטרם תבוא השמעתיך—פן תאמר עצבי עשם ופסלי ונסכי צום
6שמעת חזה כלה ואתם הלוא תגידו  השמעתיך חדשות מעתה ונצרות ולא ידעתם
7עתה נבראו ולא מאז ולפני יום ולא שמעתם—פן תאמר הנה ידעתין
8גם לא שמעת גם לא ידעת—גם מאז לא פתחה אזנך  כי ידעתי בגוד תבגוד ופשע מבטן קרא לך
9למען שמי אאריך אפי ותהלתי אחטם לך—לבלתי הכריתך
10הנה צרפתיך ולא בכסף בחרתיך בכור עני
11למעני למעני אעשה כי איך יחל וכבודי לאחר לא אתן  {פ}

12שמע אלי יעקב וישראל מקראי  אני הוא אני ראשון אף אני אחרון
13אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים קרא אני אליהם יעמדו יחדו
14הקבצו כלכם ושמעו מי בהם הגיד את אלה יהוה אהבו—יעשה חפצו בבבל וזרעו כשדים
15אני אני דברתי אף קראתיו הבאתיו והצליח דרכו
16קרבו אלי שמעו זאת לא מראש בסתר דברתי—מעת היותה שם אני ועתה אדני יהוה שלחני—ורוחו  {פ}

17כה אמר יהוה גאלך קדוש ישראל  אני יהוה אלהיך מלמדך להועיל מדריכך בדרך תלך
18לוא הקשבת למצותי ויהי כנהר שלומך וצדקתך כגלי הים
19ויהי כחול זרעך וצאצאי מעיך כמעתיו לא יכרת ולא ישמד שמו מלפני  {ס}

20צאו מבבל ברחו מכשדים בקול רנה הגידו השמיעו זאת הוציאוה עד קצה הארץ אמרו גאל יהוה עבדו יעקב
21ולא צמאו בחרבות הוליכם—מים מצור הזיל למו ויבקע צור—ויזבו מים
22אין שלום אמר יהוה לרשעים  {פ}

Copyright information for Alep