Isaiah 5

1אשירה נא לידידי שירת דודי לכרמו  כרם היה לידידי בקרן בן שמן
2ויעזקהו ויסקלהו ויטעהו שרק ויבן מגדל בתוכו וגם יקב חצב בו ויקו לעשות ענבים ויעש באשים
3ועתה יושב ירושלם ואיש יהודה—שפטו נא ביני ובין כרמי
4מה לעשות עוד לכרמי ולא עשיתי בו  מדוע קויתי לעשות ענבים ויעש באשים
5ועתה אודיעה נא אתכם את אשר אני עשה לכרמי  הסר משוכתו והיה לבער פרץ גדרו והיה למרמס
6ואשיתהו בתה לא יזמר ולא יעדר ועלה שמיר ושית ועל העבים אצוה מהמטיר עליו מטר
7כי כרם יהוה צבאות בית ישראל ואיש יהודה נטע שעשועיו ויקו למשפט והנה משפח לצדקה והנה צעקה  {פ}

8הוי מגיעי בית בבית—שדה בשדה יקריבו  עד אפס מקום והושבתם לבדכם בקרב הארץ
9באזני יהוה צבאות  אם לא בתים רבים לשמה יהיו—גדלים וטובים מאין יושב
10כי עשרת צמדי כרם יעשו בת אחת וזרע חמר יעשה איפה  {ס}

11הוי משכימי בבקר שכר ירדפו מאחרי בנשף יין ידליקם
12והיה כנור ונבל תף וחליל ויין—משתיהם ואת פעל יהוה לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו
13לכן גלה עמי מבלי דעת וכבודו מתי רעב והמונו צחה צמא
14לכן הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי חק וירד הדרה והמונה ושאונה ועלז בה
15וישח אדם וישפל איש ועיני גבהים תשפלנה
16ויגבה יהוה צבאות במשפט והאל הקדוש נקדש בצדקה
17ורעו כבשים כדברם וחרבות מחים גרים יאכלו  {ס}

18הוי משכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה
19האמרים ימהר יחישה מעשהו—למען נראה ותקרב ותבואה עצת קדוש ישראל—ונדעה  {פ}

20הוי האמרים לרע טוב ולטוב רע  שמים חשך לאור ואור לחשך שמים מר למתוק ומתוק למר  {ס}

21הוי חכמים בעיניהם ונגד פניהם נבנים  {ס}

22הוי גבורים לשתות יין ואנשי חיל למסך שכר
23מצדיקי רשע עקב שחד וצדקת צדיקים יסירו ממנו  {פ}

24לכן כאכל קש לשון אש וחשש להבה ירפה שרשם כמק יהיה ופרחם כאבק יעלה  כי מאסו את תורת יהוה צבאות ואת אמרת קדוש ישראל נאצו
25על כן חרה אף יהוה בעמו ויט ידו עליו ויכהו וירגזו ההרים ותהי נבלתם כסוחה בקרב חוצות בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה
26ונשא נס לגוים מרחוק ושרק לו מקצה הארץ והנה מהרה קל יבוא
27אין עיף ואין כושל בו לא ינום ולא יישן ולא נפתח אזור חלציו ולא נתק שרוך נעליו
28אשר חציו שנונים וכל קשתתיו דרכות פרסות סוסיו כצר נחשבו וגלגליו כסופה
29שאגה לו כלביא ושאג (ישאג) ככפירים וינהם ויאחז טרף ויפליט ואין מציל
30וינהם עליו ביום ההוא כנהמת ים ונבט לארץ והנה חשך צר ואור חשך בעריפיה  {פ}

Copyright information for Alep