Isaiah 50

1כה אמר יהוה אי זה ספר כריתות אמכם אשר שלחתיה או מי מנושי אשר מכרתי אתכם לו הן בעונתיכם נמכרתם ובפשעיכם שלחה אמכם
2מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה—הקצור קצרה ידי מפדות ואם אין בי כח להציל הן בגערתי אחריב ים אשים נהרות מדבר תבאש דגתם מאין מים ותמת בצמא
3אלביש שמים קדרות ושק אשים כסותם  {פ}

4אדני יהוה נתן לי לשון למודים לדעת לעות את יעף דבר יעיר בבקר בבקר יעיר לי אזן לשמע כלמודים
5אדני יהוה פתח לי אזן ואנכי לא מריתי  אחור לא נסוגתי
6גוי נתתי למכים ולחיי למרטים פני לא הסתרתי מכלמות ורק
7ואדני יהוה יעזר לי על כן לא נכלמתי על כן שמתי פני כחלמיש ואדע כי לא אבוש
8קרוב מצדיקי—מי יריב אתי נעמדה יחד מי בעל משפטי יגש אלי
9הן אדני יהוה יעזר לי מי הוא ירשיעני הן כלם כבגד יבלו עש יאכלם  {ס}

10מי בכם ירא יהוה שמע בקול עבדו—אשר הלך חשכים ואין נגה לו יבטח בשם יהוה וישען באלהיו  {ס}

11הן כלכם קדחי אש מאזרי זיקות לכו באור אשכם ובזיקות בערתם—מידי היתה זאת לכם למעצבה תשכבון  {ס}

Copyright information for Alep