Isaiah 51

1שמעו אלי רדפי צדק מבקשי יהוה הביטו אל צור חצבתם ואל מקבת בור נקרתם
2הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם  כי אחד קראתיו ואברכהו וארבהו
3כי נחם יהוה ציון נחם כל חרבתיה וישם מדברה כעדן וערבתה כגן יהוה ששון ושמחה ימצא בה תודה וקול זמרה  {ס}

4הקשיבו אלי עמי ולאומי אלי האזינו  כי תורה מאתי תצא ומשפטי לאור עמים ארגיע
5קרוב צדקי יצא ישעי וזרעי עמים ישפטו אלי איים יקוו ואל זרעי ייחלון
6שאו לשמים עיניכם והביטו אל הארץ מתחת כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה—וישביה כמו כן ימותון וישועתי לעולם תהיה וצדקתי לא תחת  {פ}

7שמעו אלי ידעי צדק עם תורתי בלבם  אל תיראו חרפת אנוש ומגדפתם אל תחתו
8כי כבגד יאכלם עש וכצמר יאכלם סס וצדקתי לעולם תהיה וישועתי לדור דורים  {ס}

9עורי עורי לבשי עז זרוע יהוה—עורי כימי קדם דרות עולמים הלוא את היא המחצבת רהב מחוללת תנין
10הלוא את היא המחרבת ים מי תהום רבה השמה מעמקי ים—דרך לעבר גאולים
11ופדויי יהוה ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגון נסו יגון ואנחה  {ס}

12אנכי אנכי הוא מנחמכם מי את ותיראי מאנוש ימות ומבן אדם חציר ינתן
13ותשכח יהוה עשך נוטה שמים ויסד ארץ ותפחד תמיד כל היום מפני חמת המציק כאשר כונן להשחית ואיה חמת המציק
14מהר צעה להפתח ולא ימות לשחת ולא יחסר לחמו
15ואנכי יהוה אלהיך רגע הים ויהמו גליו יהוה צבאות שמו
16ואשם דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטע שמים וליסד ארץ ולאמר לציון עמי אתה  {ס}

17התעוררי התעוררי קומי ירושלם אשר שתית מיד יהוה את כוס חמתו את קבעת כוס התרעלה שתית—מצית
18אין מנהל לה מכל בנים ילדה ואין מחזיק בידה מכל בנים גדלה
19שתים הנה קראתיך מי ינוד לך השד והשבר והרעב והחרב מי אנחמך
20בניך עלפו שכבו בראש כל חוצות—כתוא מכמר המלאים חמת יהוה גערת אלהיך
21לכן שמעי נא זאת עניה ושכרת ולא מיין  {פ}

22כה אמר אדניך יהוה ואלהיך יריב עמו הנה לקחתי מידך את כוס התרעלה—את קבעת כוס חמתי לא תוסיפי לשתותה עוד
23ושמתיה ביד מוגיך אשר אמרו לנפשך שחי ונעברה ותשימי כארץ גוך וכחוץ לעברים  {פ}

Copyright information for Alep