Isaiah 55

1הוי כל צמא לכו למים ואשר אין לו כסף לכו שברו ואכלו ולכו שברו בלוא כסף ובלוא מחיר יין וחלב
2למה תשקלו כסף בלוא לחם ויגיעכם בלוא לשבעה שמעו שמוע אלי ואכלו טוב ותתענג בדשן נפשכם
3הטו אזנכם ולכו אלי שמעו ותחי נפשכם ואכרתה לכם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים
4הן עד לאומים נתתיו נגיד ומצוה לאמים
5הן גוי לא תדע תקרא וגוי לא ידעוך אליך ירוצו—למען יהוה אלהיך ולקדוש ישראל כי פארך  {ס}

6דרשו יהוה בהמצאו קראהו בהיותו קרוב
7יעזב רשע דרכו ואיש און מחשבתיו וישב אל יהוה וירחמהו ואל אלהינו כי ירבה לסלוח
8כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי—נאם יהוה
9כי גבהו שמים מארץ—כן גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבתי ממחשבתיכם
10כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים ושמה לא ישוב—כי אם הרוה את הארץ והולידה והצמיחה ונתן זרע לזרע ולחם לאכל
11כן יהיה דברי אשר יצא מפי לא ישוב אלי ריקם  כי אם עשה את אשר חפצתי והצליח אשר שלחתיו
12כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה וכל עצי השדה ימחאו כף
13תחת הנעצוץ יעלה ברוש תחת (ותחת) הסרפד יעלה הדס והיה ליהוה לשם לאות עולם לא יכרת  {פ}

Copyright information for Alep