Isaiah 55

הוי כל צמא לכו למים ואשר אין לו כסף לכו שברו ואכלו ולכו שברו בלוא כסף ובלוא מחיר יין וחלב
למה תשקלו כסף בלוא לחם ויגיעכם בלוא לשבעה שמעו שמוע אלי ואכלו טוב ותתענג בדשן נפשכם
הטו אזנכם ולכו אלי שמעו ותחי נפשכם ואכרתה לכם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים
הן עד לאומים נתתיו נגיד ומצוה לאמים
הן גוי לא תדע תקרא וגוי לא ידעוך אליך ירוצו—למען יהוה אלהיך ולקדוש ישראל כי פארך  {ס}

דרשו יהוה בהמצאו קראהו בהיותו קרוב
יעזב רשע דרכו ואיש און מחשבתיו וישב אל יהוה וירחמהו ואל אלהינו כי ירבה לסלוח
כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי—נאם יהוה
כי גבהו שמים מארץ—כן גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבתי ממחשבתיכם
10 כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים ושמה לא ישוב—כי אם הרוה את הארץ והולידה והצמיחה ונתן זרע לזרע ולחם לאכל
11 כן יהיה דברי אשר יצא מפי לא ישוב אלי ריקם  כי אם עשה את אשר חפצתי והצליח אשר שלחתיו
12 כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה וכל עצי השדה ימחאו כף
13 תחת הנעצוץ יעלה ברוש תחת (ותחת) הסרפד יעלה הדס והיה ליהוה לשם לאות עולם לא יכרת  {פ}

Copyright information for Alep