Isaiah 56

כה אמר יהוה שמרו משפט ועשו צדקה  כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להגלות
אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה—שמר שבת מחללו ושמר ידו מעשות כל רע  {ס}

ואל יאמר בן הנכר הנלוה אל יהוה לאמר הבדל יבדילני יהוה מעל עמו ואל יאמר הסריס הן אני עץ יבש  {פ}

כי כה אמר יהוה לסריסים אשר ישמרו את שבתותי ובחרו באשר חפצתי ומחזיקים בבריתי
ונתתי להם בביתי ובחומתי יד ושם—טוב מבנים ומבנות  שם עולם אתן לו אשר לא יכרת  {ס}

ובני הנכר הנלוים על יהוה לשרתו ולאהבה את שם יהוה להיות לו לעבדים—כל שמר שבת מחללו ומחזיקים בבריתי
והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי—עולתיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי  כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים
נאם אדני יהוה מקבץ נדחי ישראל  עוד אקבץ עליו לנקבציו
כל חיתו שדי אתיו לאכל כל חיתו ביער  {פ}

10 צפו עורים כלם לא ידעו—כלם כלבים אלמים לא יוכלו לנבח הזים שכבים אהבי לנום
11 והכלבים עזי נפש לא ידעו שבעה והמה רעים לא ידעו הבין כלם לדרכם פנו איש לבצעו מקצהו
12 אתיו אקחה יין ונסבאה שכר והיה כזה יום מחר גדול יתר מאד

Copyright information for Alep