Isaiah 56

1כה אמר יהוה שמרו משפט ועשו צדקה  כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להגלות
2אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה—שמר שבת מחללו ושמר ידו מעשות כל רע  {ס}

3ואל יאמר בן הנכר הנלוה אל יהוה לאמר הבדל יבדילני יהוה מעל עמו ואל יאמר הסריס הן אני עץ יבש  {פ}

4כי כה אמר יהוה לסריסים אשר ישמרו את שבתותי ובחרו באשר חפצתי ומחזיקים בבריתי
5ונתתי להם בביתי ובחומתי יד ושם—טוב מבנים ומבנות  שם עולם אתן לו אשר לא יכרת  {ס}

6ובני הנכר הנלוים על יהוה לשרתו ולאהבה את שם יהוה להיות לו לעבדים—כל שמר שבת מחללו ומחזיקים בבריתי
7והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי—עולתיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי  כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים
8נאם אדני יהוה מקבץ נדחי ישראל  עוד אקבץ עליו לנקבציו
9כל חיתו שדי אתיו לאכל כל חיתו ביער  {פ}

10צפו עורים כלם לא ידעו—כלם כלבים אלמים לא יוכלו לנבח הזים שכבים אהבי לנום
11והכלבים עזי נפש לא ידעו שבעה והמה רעים לא ידעו הבין כלם לדרכם פנו איש לבצעו מקצהו
12אתיו אקחה יין ונסבאה שכר והיה כזה יום מחר גדול יתר מאד

Copyright information for Alep