Isaiah 57

1הצדיק אבד ואין איש שם על לב ואנשי חסד נאספים באין מבין כי מפני הרעה נאסף הצדיק
2יבוא שלום ינוחו על משכבותם הלך נכחו  {ס}

3ואתם קרבו הנה בני עננה זרע מנאף ותזנה
4על מי תתענגו—על מי תרחיבו פה תאריכו לשון הלוא אתם ילדי פשע זרע שקר
5הנחמים באלים תחת כל עץ רענן שחטי הילדים בנחלים תחת סעפי הסלעים
6בחלקי נחל חלקך הם הם גורלך גם להם שפכת נסך העלית מנחה—העל אלה אנחם
7על הר גבה ונשא שמת משכבך גם שם עלית לזבח זבח
8ואחר הדלת והמזוזה שמת זכרונך  כי מאתי גלית ותעלי הרחבת משכבך ותכרת לך מהם—אהבת משכבם יד חזית
9ותשרי למלך בשמן ותרבי רקחיך ותשלחי צריך עד מרחק ותשפילי עד שאול
10ברב דרכך יגעת לא אמרת נואש חית ידך מצאת על כן לא חלית
11ואת מי דאגת ותיראי כי תכזבי ואותי לא זכרת לא שמת על לבך הלא אני מחשה ומעלם ואותי לא תיראי
12אני אגיד צדקתך ואת מעשיך ולא יועילוך
13בזעקך יצילך קבוציך ואת כלם ישא רוח יקח הבל והחוסה בי ינחל ארץ ויירש הר קדשי
14ואמר סלו סלו פנו דרך הרימו מכשול מדרך עמי  {ס}

15כי כה אמר רם ונשא שכן עד וקדוש שמו—מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים
16כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף  כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי
17בעון בצעו קצפתי ואכהו הסתר ואקצף וילך שובב בדרך לבו
18דרכיו ראיתי וארפאהו ואנחהו ואשלם נחמים לו ולאבליו
19בורא נוב (ניב) שפתים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר יהוה—ורפאתיו
20והרשעים כים נגרש  כי השקט לא יוכל ויגרשו מימיו רפש וטיט
21אין שלום אמר אלהי לרשעים  {פ}

Copyright information for Alep