Isaiah 59

1הן לא קצרה יד יהוה מהושיע ולא כבדה אזנו משמוע
2כי אם עונתיכם היו מבדלים בינכם לבין אלהיכם וחטאותיכם הסתירו פנים מכם—משמוע
3כי כפיכם נגאלו בדם ואצבעותיכם בעון שפתותיכם דברו שקר—לשונכם עולה תהגה
4אין קרא בצדק ואין נשפט באמונה בטוח על תהו ודבר שוא הרו עמל והוליד און
5ביצי צפעוני בקעו וקורי עכביש יארגו האכל מביציהם ימות והזורה תבקע אפעה
6קוריהם לא יהיו לבגד ולא יתכסו במעשיהם מעשיהם מעשי און ופעל חמס בכפיהם
7רגליהם לרע ירצו וימהרו לשפך דם נקי מחשבותיהם מחשבות און—שד ושבר במסלותם
8דרך שלום לא ידעו ואין משפט במעגלותם נתיבותיהם עקשו להם—כל דרך בה לא ידע שלום
9על כן רחק משפט ממנו ולא תשיגנו צדקה נקוה לאור והנה חשך לנגהות באפלות נהלך
10נגששה כעורים קיר וכאין עינים נגששה כשלנו בצהרים כנשף באשמנים כמתים
11נהמה כדבים כלנו וכיונים הגה נהגה נקוה למשפט ואין לישועה רחקה ממנו
12כי רבו פשעינו נגדך וחטאותינו ענתה בנו  כי פשעינו אתנו ועונתינו ידענום
13פשע וכחש ביהוה ונסוג מאחר אלהינו דבר עשק וסרה הרו והגו מלב דברי שקר
14והסג אחור משפט וצדקה מרחוק תעמד  כי כשלה ברחוב אמת ונכחה לא תוכל לבוא  {ס}

15ותהי האמת נעדרת וסר מרע משתולל וירא יהוה וירע בעיניו כי אין משפט
16וירא כי אין איש וישתומם כי אין מפגיע ותושע לו זרעו וצדקתו היא סמכתהו
17וילבש צדקה כשרין וכובע ישועה בראשו וילבש בגדי נקם תלבשת ויעט כמעיל קנאה
18כעל גמלות כעל ישלם—חמה לצריו גמול לאיביו לאיים גמול ישלם
19ויראו ממערב את שם יהוה וממזרח שמש את כבודו  כי יבוא כנהר צר רוח יהוה נססה בו
20ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב—נאם יהוה
21ואני זאת בריתי אותם אמר יהוה—רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך  לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר יהוה מעתה ועד עולם  {ס}

Copyright information for Alep