Isaiah 6

1בשנת מות המלך עזיהו ואראה את אדני ישב על כסא רם ונשא ושוליו מלאים את ההיכל
2שרפים עמדים ממעל לו שש כנפים שש כנפים לאחד  בשתים יכסה פניו ובשתים יכסה רגליו—ובשתים יעופף
3וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש יהוה צבאות מלא כל הארץ כבודו
4וינעו אמות הספים מקול הקורא והבית ימלא עשן
5ואמר אוי לי כי נדמיתי כי איש טמא שפתים אנכי ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושב  כי את המלך יהוה צבאות—ראו עיני
6ויעף אלי אחד מן השרפים ובידו רצפה במלקחים—לקח מעל המזבח
7ויגע על פי—ויאמר הנה נגע זה על שפתיך וסר עונך וחטאתך תכפר
8ואשמע את קול אדני אמר את מי אשלח ומי ילך לנו ואמר הנני שלחני
9ויאמר לך ואמרת לעם הזה  שמעו שמוע ואל תבינו וראו ראו ואל תדעו
10השמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע  פן יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין ושב—ורפא לו
11ואמר עד מתי אדני ויאמר עד אשר אם שאו ערים מאין יושב ובתים מאין אדם והאדמה תשאה שממה
12ורחק יהוה את האדם ורבה העזובה בקרב הארץ
13ועוד בה עשריה ושבה והיתה לבער  כאלה וכאלון אשר בשלכת מצבת בם—זרע קדש מצבתה  {פ}

Copyright information for Alep