Isaiah 60

1קומי אורי כי בא אורך וכבוד יהוה עליך זרח
2כי הנה החשך יכסה ארץ וערפל לאמים ועליך יזרח יהוה וכבודו עליך יראה
3והלכו גוים לאורך ומלכים לנגה זרחך
4שאי סביב עיניך וראי—כלם נקבצו באו לך בניך מרחוק יבאו ובנותיך על צד תאמנה
5אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך  כי יהפך עליך המון ים חיל גוים יבאו לך
6שפעת גמלים תכסך בכרי מדין ועיפה—כלם משבא יבאו זהב ולבונה ישאו ותהלת יהוה יבשרו
7כל צאן קדר יקבצו לך אילי נביות ישרתונך יעלו על רצון מזבחי ובית תפארתי אפאר
8מי אלה כעב תעופינה וכיונים אל ארבתיהם
9כי לי איים יקוו ואניות תרשיש בראשנה להביא בניך מרחוק כספם וזהבם אתם—לשם יהוה אלהיך ולקדוש ישראל כי פארך
10ובנו בני נכר חמתיך ומלכיהם ישרתונך  כי בקצפי הכיתיך וברצוני רחמתיך
11ופתחו שעריך תמיד יומם ולילה לא יסגרו  להביא אליך חיל גוים ומלכיהם נהוגים
12כי הגוי והממלכה אשר לא יעבדוך יאבדו והגוים חרב יחרבו
13כבוד הלבנון אליך יבוא ברוש תדהר ותאשור יחדו—לפאר מקום מקדשי ומקום רגלי אכבד
14והלכו אליך שחוח בני מעניך והשתחוו על כפות רגליך כל מנאציך וקראו לך עיר יהוה ציון קדוש ישראל
15תחת היותך עזובה ושנואה ואין עובר ושמתיך לגאון עולם משוש דור ודור
16וינקת חלב גוים ושד מלכים תינקי וידעת כי אני יהוה מושיעך וגאלך אביר יעקב
17תחת הנחשת אביא זהב ותחת הברזל אביא כסף ותחת העצים נחשת ותחת האבנים ברזל ושמתי פקדתך שלום ונגשיך צדקה
18לא ישמע עוד חמס בארצך שד ושבר בגבוליך וקראת ישועה חומתיך ושעריך תהלה
19לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם ולנגה הירח לא יאיר לך והיה לך יהוה לאור עולם ואלהיך לתפארתך
20לא יבוא עוד שמשך וירחך לא יאסף  כי יהוה יהיה לך לאור עולם ושלמו ימי אבלך
21ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעו (מטעי) מעשה ידי להתפאר
22הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום אני יהוה בעתה אחישנה  {ס}

Copyright information for Alep