Isaiah 61

1רוח אדני יהוה עלי—יען משח יהוה אתי לבשר ענוים שלחני לחבש לנשברי לב לקרא לשבוים דרור ולאסורים פקח קוח
2לקרא שנת רצון ליהוה ויום נקם לאלהינו לנחם כל אבלים
3לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר שמן ששון תחת אבל—מעטה תהלה תחת רוח כהה וקרא להם אילי הצדק מטע יהוה להתפאר
4ובנו חרבות עולם שממות ראשנים יקוממו וחדשו ערי חרב שממות דור ודור
5ועמדו זרים ורעו צאנכם ובני נכר אכריכם וכרמיכם
6ואתם כהני יהוה תקראו—משרתי אלהינו יאמר לכם חיל גוים תאכלו ובכבודם תתימרו
7תחת בשתכם משנה וכלמה ירנו חלקם לכן בארצם משנה יירשו שמחת עולם תהיה להם
8כי אני יהוה אהב משפט שנא גזל בעולה ונתתי פעלתם באמת וברית עולם אכרות להם
9ונודע בגוים זרעם וצאצאיהם בתוך העמים כל ראיהם יכירום כי הם זרע ברך יהוה  {פ}

10שוש אשיש ביהוה תגל נפשי באלהי—כי הלבישני בגדי ישע מעיל צדקה יעטני  כחתן יכהן פאר וככלה תעדה כליה
11כי כארץ תוציא צמחה וכגנה זרועיה תצמיח—כן אדני יהוה יצמיח צדקה ותהלה נגד כל הגוים

Copyright information for Alep