Isaiah 62

1למען ציון לא אחשה ולמען ירושלם לא אשקוט עד יצא כנגה צדקה וישועתה כלפיד יבער
2וראו גוים צדקך וכל מלכים כבודך וקרא לך שם חדש אשר פי יהוה יקבנו
3והיית עטרת תפארת ביד יהוה וצנוף (וצניף) מלוכה בכף אלהיך
4לא יאמר לך עוד עזובה ולארצך לא יאמר עוד שממה—כי לך יקרא חפצי בה ולארצך בעולה  כי חפץ יהוה בך וארצך תבעל
5כי יבעל בחור בתולה יבעלוך בניך ומשוש חתן על כלה ישיש עליך אלהיך
6על חומתיך ירושלם הפקדתי שמרים—כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשו המזכרים את יהוה—אל דמי לכם
7ואל תתנו דמי לו  עד יכונן ועד ישים את ירושלם תהלה—בארץ
8נשבע יהוה בימינו ובזרוע עזו  אם אתן את דגנך עוד מאכל לאיביך ואם ישתו בני נכר תירושך אשר יגעת בו
9כי מאספיו יאכלהו והללו את יהוה ומקבציו ישתהו בחצרות קדשי  {ס}

10עברו עברו בשערים פנו דרך העם סלו סלו המסלה סקלו מאבן הרימו נס על העמים
11הנה יהוה השמיע אל קצה הארץ אמרו לבת ציון הנה ישעך בא הנה שכרו אתו ופעלתו לפניו
12וקראו להם עם הקדש גאולי יהוה ולך יקרא דרושה עיר לא נעזבה  {ס}

Copyright information for Alep