Isaiah 65

1נדרשתי ללוא שאלו נמצאתי ללא בקשני אמרתי הנני הנני אל גוי לא קרא בשמי
2פרשתי ידי כל היום אל עם סורר—ההלכים הדרך לא טוב אחר מחשבתיהם
3העם המכעסים אתי על פני—תמיד  זבחים בגנות ומקטרים על הלבנים
4הישבים בקברים ובנצורים ילינו האכלים בשר החזיר ופרק (ומרק) פגלים כליהם
5האמרים קרב אליך אל תגש בי כי קדשתיך אלה עשן באפי אש יקדת כל היום
6הנה כתובה לפני  לא אחשה כי אם שלמתי ושלמתי על חיקם
7עונתיכם ועונת אבותיכם יחדו אמר יהוה אשר קטרו על ההרים ועל הגבעות חרפוני ומדתי פעלתם ראשנה על (אל) חיקם  {ס}

8כה אמר יהוה כאשר ימצא התירוש באשכול ואמר אל תשחיתהו כי ברכה בו—כן אעשה למען עבדי לבלתי השחית הכל
9והוצאתי מיעקב זרע ומיהודה יורש הרי וירשוה בחירי ועבדי ישכנו שמה
10והיה השרון לנוה צאן ועמק עכור לרבץ בקר לעמי אשר דרשוני
11ואתם עזבי יהוה השכחים את הר קדשי—הערכים לגד שלחן והממלאים למני ממסך
12ומניתי אתכם לחרב וכלכם לטבח תכרעו—יען קראתי ולא עניתם דברתי ולא שמעתם ותעשו הרע בעיני ובאשר לא חפצתי בחרתם  {פ}

13לכן כה אמר אדני יהוה הנה עבדי יאכלו ואתם תרעבו—הנה עבדי ישתו ואתם תצמאו הנה עבדי ישמחו ואתם תבשו
14הנה עבדי ירנו מטוב לב ואתם תצעקו מכאב לב ומשבר רוח תילילו
15והנחתם שמכם לשבועה לבחירי והמיתך אדני יהוה ולעבדיו יקרא שם אחר
16אשר המתברך בארץ יתברך באלהי אמן והנשבע בארץ ישבע באלהי אמן  כי נשכחו הצרות הראשנות וכי נסתרו מעיני
17כי הנני בורא שמים חדשים וארץ חדשה ולא תזכרנה הראשנות ולא תעלינה על לב
18כי אם שישו וגילו עדי עד אשר אני בורא  כי הנני בורא את ירושלם גילה ועמה משוש
19וגלתי בירושלם וששתי בעמי ולא ישמע בה עוד קול בכי וקול זעקה
20לא יהיה משם עוד עול ימים וזקן אשר לא ימלא את ימיו  כי הנער בן מאה שנה ימות והחוטא בן מאה שנה יקלל
21ובנו בתים וישבו ונטעו כרמים ואכלו פרים
22לא יבנו ואחר ישב לא יטעו ואחר יאכל  כי כימי העץ ימי עמי ומעשה ידיהם יבלו בחירי
23לא ייגעו לריק ולא ילדו לבהלה  כי זרע ברוכי יהוה המה וצאצאיהם אתם
24והיה טרם יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני אשמע
25זאב וטלה ירעו כאחד ואריה כבקר יאכל תבן ונחש עפר לחמו לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי אמר יהוה  {ס}

Copyright information for Alep