Isaiah 66

1כה אמר יהוה השמים כסאי והארץ הדם רגלי אי זה בית אשר תבנו לי ואי זה מקום מנוחתי
2ואת כל אלה ידי עשתה ויהיו כל אלה נאם יהוה ואל זה אביט—אל עני ונכה רוח וחרד על דברי
3שוחט השור מכה איש זובח השה ערף כלב מעלה מנחה דם חזיר מזכיר לבנה מברך און—גם המה בחרו בדרכיהם ובשקוציהם נפשם חפצה
4גם אני אבחר בתעלליהם ומגורתם אביא להם—יען קראתי ואין עונה דברתי ולא שמעו ויעשו הרע בעיני ובאשר לא חפצתי בחרו  {ס}

5שמעו דבר יהוה החרדים אל דברו אמרו אחיכם שנאיכם מנדיכם למען שמי יכבד יהוה—ונראה בשמחתכם והם יבשו
6קול שאון מעיר קול מהיכל קול יהוה משלם גמול לאיביו
7בטרם תחיל ילדה בטרם יבוא חבל לה והמליטה זכר
8מי שמע כזאת מי ראה כאלה—היוחל ארץ ביום אחד אם יולד גוי פעם אחת  כי חלה גם ילדה ציון את בניה
9האני אשביר ולא אוליד יאמר יהוה אם אני המוליד ועצרתי אמר אלהיך  {ס}

10שמחו את ירושלם וגילו בה כל אהביה שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה
11למען תינקו ושבעתם משד תנחמיה למען תמצו והתענגתם מזיז כבודה  {ס}

12כי כה אמר יהוה הנני נטה אליה כנהר שלום וכנחל שוטף כבוד גוים—וינקתם על צד תנשאו ועל ברכים תשעשעו
13כאיש אשר אמו תנחמנו—כן אנכי אנחמכם ובירושלם תנחמו
14וראיתם ושש לבכם ועצמותיכם כדשא תפרחנה ונודעה יד יהוה את עבדיו וזעם את איביו  {ס}

15כי הנה יהוה באש יבוא וכסופה מרכבתיו—להשיב בחמה אפו וגערתו בלהבי אש
16כי באש יהוה נשפט ובחרבו את כל בשר ורבו חללי יהוה
17המתקדשים והמטהרים אל הגנות אחר אחד (אחת) בתוך אכלי בשר החזיר והשקץ והעכבר—יחדו יספו נאם יהוה
18ואנכי מעשיהם ומחשבתיהם—באה לקבץ את כל הגוים והלשנות ובאו וראו את כבודי
19ושמתי בהם אות ושלחתי מהם פליטים אל הגוים תרשיש פול ולוד משכי קשת—תבל ויון  האיים הרחקים אשר לא שמעו את שמעי ולא ראו את כבודי—והגידו את כבודי בגוים
20והביאו את כל אחיכם מכל הגוים מנחה ליהוה בסוסים וברכב ובצבים ובפרדים ובכרכרות על הר קדשי ירושלם—אמר יהוה  כאשר יביאו בני ישראל את המנחה בכלי טהור בית יהוה
21וגם מהם אקח לכהנים ללוים אמר יהוה
22כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עשה עמדים לפני—נאם יהוה  כן יעמד זרעכם ושמכם
23והיה מדי חדש בחדשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחות לפני אמר יהוה
24ויצאו וראו—בפגרי האנשים הפשעים בי  כי תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה והיו דראון לכל בשר  {ש}

Copyright information for Alep