Isaiah 7

1ויהי בימי אחז בן יותם בן עזיהו מלך יהודה עלה רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל ירושלם למלחמה עליה ולא יכל להלחם עליה
2ויגד לבית דוד לאמר נחה ארם על אפרים וינע לבבו ולבב עמו כנוע עצי יער מפני רוח  {ס}

3ויאמר יהוה אל ישעיהו צא נא לקראת אחז אתה ושאר ישוב בנך  אל קצה תעלת הברכה העליונה—אל מסלת שדה כובס
4ואמרת אליו השמר והשקט אל תירא ולבבך אל ירך משני זנבות האודים העשנים האלה—בחרי אף רצין וארם ובן רמליהו
5יען כי יעץ עליך ארם—רעה  אפרים ובן רמליהו לאמר
6נעלה ביהודה ונקיצנה ונבקענה אלינו ונמליך מלך בתוכה את בן טבאל  {פ}

7כה אמר אדני יהוה  לא תקום ולא תהיה
8כי ראש ארם דמשק וראש דמשק רצין ובעוד ששים וחמש שנה יחת אפרים מעם
9וראש אפרים שמרון וראש שמרון בן רמליהו אם לא תאמינו כי לא תאמנו  {פ}

10ויוסף יהוה דבר אל אחז לאמר
11שאל לך אות מעם יהוה אלהיך העמק שאלה או הגבה למעלה
12ויאמר אחז  לא אשאל ולא אנסה את יהוה
13ויאמר שמעו נא בית דוד  המעט מכם הלאות אנשים כי תלאו גם את אלהי
14לכן יתן אדני הוא לכם—אות  הנה העלמה הרה וילדת בן וקראת שמו עמנו אל
15חמאה ודבש יאכל—לדעתו מאוס ברע ובחור בטוב
16כי בטרם ידע הנער מאס ברע—ובחר בטוב  תעזב האדמה אשר אתה קץ מפני שני מלכיה
17יביא יהוה עליך ועל עמך ועל בית אביך ימים אשר לא באו למיום סור אפרים מעל יהודה  את מלך אשור  {פ}

18והיה ביום ההוא ישרק יהוה לזבוב אשר בקצה יארי מצרים ולדבורה—אשר בארץ אשור
19ובאו ונחו כלם בנחלי הבתות ובנקיקי הסלעים ובכל הנעצוצים ובכל הנהללים
20ביום ההוא יגלח אדני בתער השכירה בעברי נהר במלך אשור את הראש ושער הרגלים וגם את הזקן תספה  {פ}

21והיה ביום ההוא יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן
22והיה מרב עשות חלב—יאכל חמאה  כי חמאה ודבש יאכל כל הנותר בקרב הארץ  {ס}

23והיה ביום ההוא—יהיה כל מקום אשר יהיה שם אלף גפן באלף כסף  לשמיר ולשית יהיה
24בחצים ובקשת יבוא שמה  כי שמיר ושית תהיה כל הארץ
25וכל ההרים אשר במעדר יעדרון—לא תבוא שמה יראת שמיר ושית והיה למשלח שור ולמרמס שה  {פ}

Copyright information for Alep