Isaiah 8

1ויאמר יהוה אלי קח לך גליון גדול וכתב עליו בחרט אנוש למהר שלל חש בז
2ואעידה לי עדים נאמנים—את אוריה הכהן ואת זכריהו בן יברכיהו
3ואקרב אל הנביאה ותהר ותלד בן  {ס}  ויאמר יהוה אלי קרא שמו מהר שלל חש בז
4כי בטרם ידע הנער קרא אבי ואמי—ישא את חיל דמשק ואת שלל שמרון לפני מלך אשור  {ס}

5ויסף יהוה דבר אלי עוד לאמר
6יען כי מאס העם הזה את מי השלח ההלכים לאט ומשוש את רצין ובן רמליהו
7ולכן הנה אדני מעלה עליהם את מי הנהר העצומים והרבים—את מלך אשור ואת כל כבודו ועלה על כל אפיקיו והלך על כל גדותיו
8וחלף ביהודה שטף ועבר עד צואר יגיע והיה מטות כנפיו מלא רחב ארצך עמנו אל  {ס}

9רעו עמים וחתו והאזינו כל מרחקי ארץ התאזרו וחתו התאזרו וחתו
10עצו עצה ותפר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל  {ס}

11כי כה אמר יהוה אלי כחזקת היד ויסרני מלכת בדרך העם הזה לאמר
12לא תאמרון קשר לכל אשר יאמר העם הזה קשר ואת מוראו לא תיראו ולא תעריצו
13את יהוה צבאות אתו תקדישו והוא מוראכם והוא מערצכם
14והיה למקדש ולאבן נגף ולצור מכשול לשני בתי ישראל לפח ולמוקש—ליושב ירושלם
15וכשלו בם רבים ונפלו ונשברו ונוקשו ונלכדו  {פ}

16צור תעודה חתום תורה בלמדי
17וחכיתי ליהוה המסתיר פניו מבית יעקב וקויתי לו
18הנה אנכי והילדים אשר נתן לי יהוה לאתות ולמופתים בישראל—מעם יהוה צבאות השכן בהר ציון  {ס}

19וכי יאמרו אליכם דרשו אל האבות ואל הידענים המצפצפים והמהגים  הלוא עם אל אלהיו ידרש בעד החיים אל המתים
20לתורה ולתעודה אם לא יאמרו כדבר הזה אשר אין לו שחר
21ועבר בה נקשה ורעב והיה כי ירעב והתקצף וקלל במלכו ובאלהיו—ופנה למעלה
22ואל ארץ יביט והנה צרה וחשכה מעוף צוקה ואפלה מנדח
23כי לא מועף לאשר מוצק לה כעת הראשון הקל ארצה זבלון וארצה נפתלי והאחרון הכביד—דרך הים עבר הירדן גליל הגוים

Copyright information for Alep