Jeremiah 1

1דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימן
2אשר היה דבר יהוה אליו בימי יאשיהו בן אמון מלך יהודה בשלש עשרה שנה למלכו
3ויהי בימי יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה עד תם עשתי עשרה שנה לצדקיהו בן יאשיהו מלך יהודה—עד גלות ירושלם בחדש החמישי  {פ}

4ויהי דבר יהוה אלי לאמר
5בטרם אצורך (אצרך) בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך  נביא לגוים נתתיך
6ואמר אהה אדני יהוה הנה לא ידעתי דבר  כי נער אנכי  {ס}

7ויאמר יהוה אלי אל תאמר נער אנכי  כי על כל אשר אשלחך תלך ואת כל אשר אצוך תדבר
8אל תירא מפניהם  כי אתך אני להצלך נאם יהוה
9וישלח יהוה את ידו ויגע על פי ויאמר יהוה אלי הנה נתתי דברי בפיך
10ראה הפקדתיך היום הזה על הגוים ועל הממלכות לנתוש ולנתוץ ולהאביד ולהרוס—לבנות ולנטוע  {פ}

11ויהי דבר יהוה אלי לאמר מה אתה ראה ירמיהו ואמר מקל שקד אני ראה
12ויאמר יהוה אלי היטבת לראות  כי שקד אני על דברי לעשתו  {ס}

13ויהי דבר יהוה אלי שנית לאמר מה אתה ראה ואמר סיר נפוח אני ראה ופניו מפני צפונה
14ויאמר יהוה אלי  מצפון תפתח הרעה על כל ישבי הארץ
15כי הנני קרא לכל משפחות ממלכות צפונה—נאם יהוה ובאו ונתנו איש כסאו פתח שערי ירושלם ועל כל חומתיה סביב ועל כל ערי יהודה
16ודברתי משפטי אותם על כל רעתם—אשר עזבוני ויקטרו לאלהים אחרים וישתחוו למעשי ידיהם
17ואתה תאזר מתניך וקמת ודברת אליהם את כל אשר אנכי אצוך אל תחת מפניהם—פן אחתך לפניהם
18ואני הנה נתתיך היום לעיר מבצר ולעמוד ברזל ולחמות נחשת—על כל הארץ  למלכי יהודה לשריה לכהניה ולעם הארץ
19ונלחמו אליך ולא יוכלו לך  כי אתך אני נאם יהוה להצילך  {פ}

Copyright information for Alep