Jeremiah 12

1צדיק אתה יהוה כי אריב אליך אך משפטים אדבר אתך מדוע דרך רשעים צלחה שלו כל בגדי בגד
2נטעתם גם שרשו—ילכו גם עשו פרי קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם
3ואתה יהוה ידעתני—תראני ובחנת לבי אתך התקם כצאן לטבחה והקדשם ליום הרגה  {פ}

4עד מתי תאבל הארץ ועשב כל השדה ייבש מרעת ישבי בה ספתה בהמות ועוף—כי אמרו לא יראה את אחריתנו
5כי את רגלים רצתה וילאוך ואיך תתחרה את הסוסים ובארץ שלום אתה בוטח ואיך תעשה בגאון הירדן
6כי גם אחיך ובית אביך גם המה בגדו בך—גם המה קראו אחריך מלא אל תאמן בם כי ידברו אליך טובות  {ס}

7עזבתי את ביתי—נטשתי את נחלתי נתתי את ידדות נפשי בכף איביה
8היתה לי נחלתי כאריה ביער נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה
9העיט צבוע נחלתי לי העיט סביב עליה לכו אספו כל חית השדה—התיו לאכלה
10רעים רבים שחתו כרמי בססו את חלקתי נתנו את חלקת חמדתי למדבר שממה
11שמה לשממה—אבלה עלי שממה נשמה כל הארץ כי אין איש שם על לב
12על כל שפים במדבר באו שדדים כי חרב ליהוה אכלה מקצה ארץ ועד קצה הארץ  אין שלום לכל בשר  {ס}

13זרעו חטים וקצים קצרו נחלו לא יועלו ובשו מתבואתיכם מחרון אף יהוה  {פ}

14כה אמר יהוה על כל שכני הרעים הנגעים בנחלה אשר הנחלתי את עמי את ישראל  הנני נתשם מעל אדמתם ואת בית יהודה אתוש מתוכם
15והיה אחרי נתשי אותם אשוב ורחמתים והשבתים איש לנחלתו ואיש לארצו
16והיה אם למד ילמדו את דרכי עמי להשבע בשמי חי יהוה כאשר למדו את עמי להשבע בבעל—ונבנו בתוך עמי
17ואם לא ישמעו  ונתשתי את הגוי ההוא נתוש ואבד—נאם יהוה  {ס}

Copyright information for Alep