Jeremiah 2

1ויהי דבר יהוה אלי לאמר
2הלך וקראת באזני ירושלם לאמר כה אמר יהוה זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולתיך—לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה
3קדש ישראל ליהוה ראשית תבואתה כל אכליו יאשמו רעה תבא אליהם נאם יהוה  {פ}

4שמעו דבר יהוה בית יעקב וכל משפחות בית ישראל
5כה אמר יהוה מה מצאו אבותיכם בי עול—כי רחקו מעלי וילכו אחרי ההבל ויהבלו
6ולא אמרו—איה יהוה המעלה אתנו מארץ מצרים המוליך אתנו במדבר בארץ ערבה ושוחה בארץ ציה וצלמות—בארץ לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם
7ואביא אתכם אל ארץ הכרמל לאכל פריה וטובה ותבאו ותטמאו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה
8הכהנים לא אמרו איה יהוה ותפשי התורה לא ידעוני והרעים פשעו בי והנבאים נבאו בבעל ואחרי לא יועלו הלכו
9לכן עד אריב אתכם—נאם יהוה ואת בני בניכם אריב
10כי עברו איי כתיים וראו וקדר שלחו והתבוננו מאד וראו הן היתה כזאת
11ההימיר גוי אלהים והמה לא אלהים ועמי המיר כבודו בלוא יועיל
12שמו שמים על זאת ושערו חרבו מאד נאם יהוה
13כי שתים רעות עשה עמי  אתי עזבו מקור מים חיים לחצב להם בארות—בארת נשברים אשר לא יכלו המים
14העבד ישראל—אם יליד בית הוא  מדוע היה לבז
15עליו ישאגו כפרים נתנו קולם וישיתו ארצו לשמה עריו נצתה (נצתו) מבלי ישב
16גם בני נף ותחפנס (ותחפנחס) ירעוך קדקד
17הלוא זאת תעשה לך  עזבך את יהוה אלהיך בעת מולכך בדרך
18ועתה מה לך לדרך מצרים לשתות מי שחור ומה לך לדרך אשור לשתות מי נהר
19תיסרך רעתך ומשבותיך תוכחך ודעי וראי כי רע ומר עזבך את יהוה אלהיך ולא פחדתי אליך נאם אדני יהוה צבאות
20כי מעולם שברתי עלך נתקתי מוסרותיך ותאמרי לא אעבוד (אעבור)  כי על כל גבעה גבהה ותחת כל עץ רענן את צעה זנה
21ואנכי נטעתיך שורק כלה זרע אמת ואיך נהפכת לי סורי הגפן נכריה
22כי אם תכבסי בנתר ותרבי לך ברית—נכתם עונך לפני נאם אדני יהוה
23איך תאמרי לא נטמאתי אחרי הבעלים לא הלכתי—ראי דרכך בגיא דעי מה עשית  בכרה קלה משרכת דרכיה
24פרה למד מדבר באות נפשו (נפשה) שאפה רוח—תאנתה מי ישיבנה כל מבקשיה לא ייעפו בחדשה ימצאונה
25מנעי רגלך מיחף וגורנך (וגרונך) מצמאה ותאמרי נואש—לוא כי אהבתי זרים ואחריהם אלך
26כבשת גנב כי ימצא כן הבישו בית ישראל המה מלכיהם שריהם וכהניהם ונביאיהם
27אמרים לעץ אבי אתה ולאבן את ילדתני (ילדתנו) כי פנו אלי ערף ולא פנים ובעת רעתם יאמרו קומה והושיענו
28ואיה אלהיך אשר עשית לך—יקומו אם יושיעוך בעת רעתך  כי מספר עריך היו אלהיך יהודה  {ס}

29למה תריבו אלי כלכם פשעתם בי נאם יהוה
30לשוא הכיתי את בניכם מוסר לא לקחו אכלה חרבכם נביאיכם כאריה משחית
31הדור אתם ראו דבר יהוה המדבר הייתי לישראל אם ארץ מאפליה מדוע אמרו עמי רדנו—לוא נבוא עוד אליך
32התשכח בתולה עדיה כלה קשריה ועמי שכחוני ימים אין מספר
33מה תיטבי דרכך לבקש אהבה לכן גם את הרעות למדתי (למדת) את דרכיך
34גם בכנפיך נמצאו דם נפשות אביונים נקיים לא במחתרת מצאתים כי על כל אלה
35ותאמרי כי נקיתי אך שב אפו ממני הנני נשפט אותך על אמרך לא חטאתי
36מה תזלי מאד לשנות את דרכך גם ממצרים תבשי כאשר בשת מאשור
37גם מאת זה תצאי וידיך על ראשך  כי מאס יהוה במבטחיך ולא תצליחי להם

Copyright information for Alep