Jeremiah 21

1הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת יהוה—בשלח אליו המלך צדקיהו את פשחור בן מלכיה ואת צפניה בן מעשיה הכהן לאמר
2דרש נא בעדנו את יהוה כי נבוכדראצר מלך בבל נלחם עלינו אולי יעשה יהוה אותנו ככל נפלאתיו ויעלה מעלינו
3ויאמר ירמיהו אליהם  כה תאמרן אל צדקיהו  {ס}

4כה אמר יהוה אלהי ישראל הנני מסב את כלי המלחמה אשר בידכם אשר אתם נלחמים בם את מלך בבל ואת הכשדים הצרים עליכם מחוץ לחומה ואספתי אותם אל תוך העיר הזאת
5ונלחמתי אני אתכם ביד נטויה ובזרוע חזקה ובאף ובחמה ובקצף גדול
6והכיתי את יושבי העיר הזאת ואת האדם ואת הבהמה  בדבר גדול ימתו
7ואחרי כן נאם יהוה אתן את צדקיהו מלך יהודה ואת עבדיו ואת העם ואת הנשארים בעיר הזאת מן הדבר מן החרב ומן הרעב ביד נבוכדראצר מלך בבל וביד איביהם וביד מבקשי נפשם והכם לפי חרב—לא יחוס עליהם ולא יחמל ולא ירחם
8ואל העם הזה תאמר כה אמר יהוה  הנני נתן לפניכם את דרך החיים ואת דרך המות
9הישב בעיר הזאת ימות בחרב וברעב ובדבר והיוצא ונפל על הכשדים הצרים עליכם יחיה (וחיה) והיתה לו נפשו לשלל
10כי שמתי פני בעיר הזאת לרעה ולא לטובה—נאם יהוה ביד מלך בבל תנתן ושרפה באש  {ס}

11ולבית מלך יהודה שמעו דבר יהוה
12בית דוד כה אמר יהוה דינו לבקר משפט והצילו גזול מיד עושק  פן תצא כאש חמתי ובערה ואין מכבה מפני רע מעלליהם (מעלליכם)
13הנני אליך ישבת העמק צור המישר—נאם יהוה האמרים מי יחת עלינו ומי יבוא במעונותינו
14ופקדתי עליכם כפרי מעלליכם נאם יהוה והצתי אש ביערה ואכלה כל סביביה

Copyright information for Alep