Jeremiah 22

1כה אמר יהוה רד בית מלך יהודה ודברת שם את הדבר הזה
2ואמרת שמע דבר יהוה מלך יהודה הישב על כסא דוד  אתה ועבדיך ועמך הבאים בשערים האלה
3כה אמר יהוה עשו משפט וצדקה והצילו גזול מיד עשוק וגר יתום ואלמנה אל תנו אל תחמסו ודם נקי אל תשפכו במקום הזה
4כי אם עשו תעשו את הדבר הזה—ובאו בשערי הבית הזה מלכים ישבים לדוד על כסאו רכבים ברכב ובסוסים הוא ועבדו ועמו
5ואם לא תשמעו את הדברים האלה—בי נשבעתי נאם יהוה כי לחרבה יהיה הבית הזה  {פ}

6כי כה אמר יהוה על בית מלך יהודה גלעד אתה לי ראש הלבנון אם לא אשיתך מדבר ערים לא נושבה (נושבו)
7וקדשתי עליך משחתים איש וכליו וכרתו מבחר ארזיך והפילו על האש
8ועברו גוים רבים על העיר הזאת ואמרו איש אל רעהו על מה עשה יהוה ככה לעיר הגדולה הזאת
9ואמרו—על אשר עזבו את ברית יהוה אלהיהם וישתחוו לאלהים אחרים ויעבדום  {ס}

10אל תבכו למת ואל תנדו לו בכו בכו להלך—כי לא ישוב עוד וראה את ארץ מולדתו
11כי כה אמר יהוה אל שלם בן יאשיהו מלך יהודה המלך תחת יאשיהו אביו אשר יצא מן המקום הזה  לא ישוב שם עוד
12כי במקום אשר הגלו אתו—שם ימות ואת הארץ הזאת לא יראה עוד  {ס}

13הוי בנה ביתו בלא צדק ועליותיו בלא משפט ברעהו יעבד חנם ופעלו לא יתן לו
14האמר אבנה לי בית מדות ועליות מרוחים וקרע לו חלוני וספון בארז ומשוח בששר
15התמלך כי אתה מתחרה בארז אביך הלוא אכל ושתה ועשה משפט וצדקה—אז טוב לו
16דן דין עני ואביון אז טוב הלוא היא הדעת אתי נאם יהוה
17כי אין עיניך ולבך כי אם על בצעך ועל דם הנקי לשפוך ועל העשק ועל המרוצה לעשות  {ס}

18לכן כה אמר יהוה אל יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה לא יספדו לו הוי אחי והוי אחות לא יספדו לו הוי אדון והוי הדה
19קבורת חמור יקבר סחוב והשלך מהלאה לשערי ירושלם  {ס}

20עלי הלבנון וצעקי ובבשן תני קולך וצעקי מעברים כי נשברו כל מאהביך
21דברתי אליך בשלותיך אמרת לא אשמע זה דרכך מנעוריך כי לא שמעת בקולי
22כל רעיך תרעה רוח ומאהביך בשבי ילכו  כי אז תבשי ונכלמת מכל רעתך
23ישבתי (ישבת) בלבנון מקננתי (מקננת) בארזים  מה נחנת בבא לך חבלים חיל כילדה
24חי אני נאם יהוה כי אם יהיה כניהו בן יהויקים מלך יהודה חותם על יד ימיני  כי משם אתקנך
25ונתתיך ביד מבקשי נפשך וביד אשר אתה יגור מפניהם—וביד נבוכדראצר מלך בבל וביד הכשדים
26והטלתי אתך ואת אמך אשר ילדתך על הארץ אחרת אשר לא ילדתם שם ושם תמותו
27ועל הארץ אשר הם מנשאים את נפשם—לשוב שם  שמה לא ישובו  {פ}

28העצב נבזה נפוץ האיש הזה כניהו אם כלי אין חפץ בו מדוע הוטלו הוא וזרעו והשלכו על הארץ אשר לא ידעו
29ארץ ארץ ארץ—שמעי דבר יהוה
30כה אמר יהוה כתבו את האיש הזה ערירי—גבר לא יצלח בימיו  כי לא יצלח מזרעו איש ישב על כסא דוד ומשל עוד ביהודה  {פ}

Copyright information for Alep