Jeremiah 28

1ויהי בשנה ההיא בראשית ממלכת צדקיה מלך יהודה בשנת (בשנה) הרבעית בחדש החמישי אמר אלי חנניה בן עזור הנביא אשר מגבעון בבית יהוה לעיני הכהנים וכל העם לאמר
2כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל—לאמר  שברתי את על מלך בבל
3בעוד שנתים ימים אני משיב אל המקום הזה את כל כלי בית יהוה—אשר לקח נבוכדנאצר מלך בבל מן המקום הזה ויביאם בבל
4ואת יכניה בן יהויקים מלך יהודה ואת כל גלות יהודה הבאים בבלה אני משיב אל המקום הזה—נאם יהוה  כי אשבר את על מלך בבל
5ויאמר ירמיה הנביא אל חנניה הנביא לעיני הכהנים ולעיני כל העם העמדים בבית יהוה
6ויאמר ירמיה הנביא אמן כן יעשה יהוה יקם יהוה את דבריך אשר נבאת להשיב כלי בית יהוה וכל הגולה מבבל אל המקום הזה
7אך שמע נא הדבר הזה אשר אנכי דבר באזניך ובאזני כל העם
8הנביאים אשר היו לפני ולפניך—מן העולם  וינבאו אל ארצות רבות ועל ממלכות גדלות למלחמה ולרעה ולדבר
9הנביא אשר ינבא לשלום—בבא דבר הנביא יודע הנביא אשר שלחו יהוה באמת
10ויקח חנניה הנביא את המוטה מעל צואר ירמיה הנביא וישברהו
11ויאמר חנניה לעיני כל העם לאמר כה אמר יהוה ככה אשבר את על נבכדנאצר מלך בבל בעוד שנתים ימים מעל צואר כל הגוים וילך ירמיה הנביא לדרכו  {פ}

12ויהי דבר יהוה אל ירמיה  אחרי שבור חנניה הנביא את המוטה מעל צואר ירמיה הנביא לאמר
13הלוך ואמרת אל חנניה לאמר כה אמר יהוה מוטת עץ שברת ועשית תחתיהן מטות ברזל
14כי כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל על ברזל נתתי על צואר כל הגוים האלה לעבד את נבכדנאצר מלך בבל—ועבדהו וגם את חית השדה נתתי לו
15ויאמר ירמיה הנביא אל חנניה הנביא שמע נא חנניה  לא שלחך יהוה—ואתה הבטחת את העם הזה על שקר
16לכן כה אמר יהוה הנני משלחך מעל פני האדמה השנה אתה מת כי סרה דברת אל יהוה
17וימת חנניה הנביא בשנה ההיא בחדש השביעי  {פ}

Copyright information for Alep