Jeremiah 29

1ואלה דברי הספר אשר שלח ירמיה הנביא מירושלם—אל יתר זקני הגולה ואל הכהנים ואל הנביאים ואל כל העם אשר הגלה נבוכדנאצר מירושלם בבלה
2אחרי צאת יכניה המלך והגבירה והסריסים שרי יהודה וירושלם והחרש והמסגר—מירושלם
3ביד אלעשה בן שפן וגמריה בן חלקיה  אשר שלח צדקיה מלך יהודה אל נבוכדנאצר מלך בבל—בבלה לאמר
4כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל  לכל הגולה—אשר הגליתי מירושלם בבלה
5בנו בתים ושבו ונטעו גנות ואכלו את פרין
6קחו נשים והולידו בנים ובנות וקחו לבניכם נשים ואת בנותיכם תנו לאנשים ותלדנה בנים ובנות ורבו שם ואל תמעטו
7ודרשו את שלום העיר אשר הגליתי אתכם שמה והתפללו בעדה אל יהוה  כי בשלומה יהיה לכם שלום
8כי כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל אל ישיאו לכם נביאיכם אשר בקרבכם וקסמיכם ואל תשמעו אל חלמתיכם אשר אתם מחלמים
9כי בשקר הם נבאים לכם בשמי  לא שלחתים נאם יהוה  {ס}

10כי כה אמר יהוה כי לפי מלאת לבבל שבעים שנה אפקד אתכם והקמתי עליכם את דברי הטוב להשיב אתכם אל המקום הזה
11כי אנכי ידעתי את המחשבת אשר אנכי חשב עליכם—נאם יהוה  מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה
12וקראתם אתי והלכתם והתפללתם אלי ושמעתי אליכם
13ובקשתם אתי ומצאתם  כי תדרשני בכל לבבכם
14ונמצאתי לכם נאם יהוה ושבתי את שביתכם (שבותכם) וקבצתי אתכם מכל הגוים ומכל המקומות אשר הדחתי אתכם שם נאם יהוה והשבתי אתכם—אל המקום אשר הגליתי אתכם משם
15כי אמרתם  הקים לנו יהוה נבאים בבלה  {ס}

16כי כה אמר יהוה אל המלך היושב אל כסא דוד ואל כל העם היושב בעיר הזאת  אחיכם אשר לא יצאו אתכם בגולה
17כה אמר יהוה צבאות הנני משלח בם את החרב את הרעב ואת הדבר ונתתי אותם כתאנים השערים אשר לא תאכלנה מרע
18ורדפתי אחריהם בחרב ברעב ובדבר ונתתים לזועה (לזעוה) לכל ממלכות הארץ לאלה ולשמה ולשרקה ולחרפה בכל הגוים אשר הדחתים שם
19תחת אשר לא שמעו אל דברי נאם יהוה—אשר שלחתי אליהם את עבדי הנבאים השכם ושלח ולא שמעתם נאם יהוה
20ואתם שמעו דבר יהוה  כל הגולה—אשר שלחתי מירושלם בבלה  {ס}

21כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל אל אחאב בן קוליה ואל צדקיהו בן מעשיה הנבאים לכם בשמי שקר  הנני נתן אתם ביד נבוכדראצר מלך בבל והכם לעיניכם
22ולקח מהם קללה לכל גלות יהודה אשר בבבל לאמר  ישמך יהוה כצדקיהו וכאחב אשר קלם מלך בבל באש
23יען אשר עשו נבלה בישראל וינאפו את נשי רעיהם וידברו דבר בשמי שקר אשר לוא צויתם ואנכי הוידע (היודע) ועד נאם יהוה  {ס}

24ואל שמעיהו הנחלמי תאמר לאמר
25כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל—לאמר  יען אשר אתה שלחת בשמכה ספרים אל כל העם אשר בירושלם ואל צפניה בן מעשיה הכהן ואל כל הכהנים לאמר
26יהוה נתנך כהן תחת יהוידע הכהן להיות פקדים בית יהוה לכל איש משגע ומתנבא ונתתה אתו אל המהפכת ואל הצינק
27ועתה למה לא גערת בירמיהו הענתתי—המתנבא לכם
28כי על כן שלח אלינו בבל לאמר—ארכה היא בנו בתים ושבו ונטעו גנות ואכלו את פריהן
29ויקרא צפניה הכהן את הספר הזה באזני ירמיהו הנביא  {פ}

30ויהי דבר יהוה אל ירמיהו לאמר
31שלח על כל הגולה לאמר כה אמר יהוה אל שמעיה הנחלמי  יען אשר נבא לכם שמעיה ואני לא שלחתיו ויבטח אתכם על שקר
32לכן כה אמר יהוה הנני פקד על שמעיה הנחלמי ועל זרעו—לא יהיה לו איש יושב בתוך העם הזה ולא יראה בטוב אשר אני עשה לעמי נאם יהוה  כי סרה דבר על יהוה  {ס}

Copyright information for Alep