Jeremiah 3

1לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר הישוב אליה עוד—הלוא חנוף תחנף הארץ ההיא ואת זנית רעים רבים—ושוב אלי נאם יהוה
2שאי עיניך על שפים וראי איפה לא שגלת (שכבת)—על דרכים ישבת להם כערבי במדבר ותחניפי ארץ בזנותיך וברעתך
3וימנעו רבבים ומלקוש לוא היה ומצח אשה זונה היה לך מאנת הכלם
4הלוא מעתה קראתי (קראת) לי אבי אלוף נערי אתה
5הינטר לעולם אם ישמר לנצח הנה דברת ותעשי הרעות ותוכל  {פ}

6ויאמר יהוה אלי בימי יאשיהו המלך הראית אשר עשתה משבה ישראל הלכה היא על כל הר גבה ואל תחת כל עץ רענן—ותזני שם
7ואמר אחרי עשותה את כל אלה אלי תשוב—ולא שבה ותראה (ותרא) בגודה אחותה יהודה
8וארא כי על כל אדות אשר נאפה משבה ישראל שלחתיה ואתן את ספר כריתתיה אליה ולא יראה בגדה יהודה אחותה—ותלך ותזן גם היא
9והיה מקל זנותה ותחנף את הארץ ותנאף את האבן ואת העץ
10וגם בכל זאת לא שבה אלי בגודה אחותה יהודה—בכל לבה  כי אם בשקר נאם יהוה  {ס}

11ויאמר יהוה אלי צדקה נפשה משבה ישראל מבגדה יהודה
12הלך וקראת את הדברים האלה צפונה ואמרת שובה משבה ישראל נאם יהוה—לוא אפיל פני בכם  כי חסיד אני נאם יהוה לא אטור לעולם
13אך דעי עונך כי ביהוה אלהיך פשעת ותפזרי את דרכיך לזרים תחת כל עץ רענן ובקולי לא שמעתם נאם יהוה
14שובו בנים שובבים נאם יהוה כי אנכי בעלתי בכם ולקחתי אתכם אחד מעיר ושנים ממשפחה והבאתי אתכם ציון
15ונתתי לכם רעים כלבי ורעו אתכם דעה והשכיל
16והיה כי תרבו ופריתם בארץ בימים ההמה נאם יהוה—לא יאמרו עוד ארון ברית יהוה ולא יעלה על לב ולא יזכרו בו ולא יפקדו ולא יעשה עוד
17בעת ההיא יקראו לירושלם כסא יהוה ונקוו אליה כל הגוים לשם יהוה לירושלם ולא ילכו עוד—אחרי שררות לבם הרע  {ס}

18בימים ההמה ילכו בית יהודה על בית ישראל ויבאו יחדו מארץ צפון על הארץ אשר הנחלתי את אבותיכם
19ואנכי אמרתי איך אשיתך בבנים ואתן לך ארץ חמדה נחלת צבי צבאות גוים ואמר אבי תקראו (תקראי) לי ומאחרי לא תשובו (תשובי)
20אכן בגדה אשה מרעה כן בגדתם בי בית ישראל נאם יהוה
21קול על שפיים נשמע בכי תחנוני בני ישראל  כי העוו את דרכם שכחו את יהוה אלהיהם
22שובו בנים שובבים ארפה משובתיכם הננו אתנו לך כי אתה יהוה אלהינו
23אכן לשקר מגבעות המון הרים אכן ביהוה אלהינו תשועת ישראל
24והבשת אכלה את יגיע אבותינו—מנעורינו  את צאנם ואת בקרם את בניהם ואת בנותיהם
25נשכבה בבשתנו ותכסנו כלמתנו—כי ליהוה אלהינו חטאנו אנחנו ואבותינו מנעורינו ועד היום הזה ולא שמענו בקול יהוה אלהינו  {ס}

Copyright information for Alep