Jeremiah 37

1וימלך מלך—צדקיהו בן יאשיהו  תחת כניהו בן יהויקים אשר המליך נבוכדראצר מלך בבל בארץ יהודה
2ולא שמע הוא ועבדיו ועם הארץ  אל דברי יהוה—אשר דבר ביד ירמיהו הנביא
3וישלח המלך צדקיהו את יהוכל בן שלמיה ואת צפניהו בן מעשיה הכהן אל ירמיהו הנביא לאמר  התפלל נא בעדנו אל יהוה אלהינו
4וירמיהו בא ויצא בתוך העם ולא נתנו אתו בית הכליא (הכלוא)
5וחיל פרעה יצא ממצרים וישמעו הכשדים הצרים על ירושלם את שמעם ויעלו מעל ירושלם  {פ}

6ויהי דבר יהוה אל ירמיהו הנביא לאמר
7כה אמר יהוה אלהי ישראל כה תאמרו אל מלך יהודה השלח אתכם אלי לדרשני  הנה חיל פרעה היצא לכם לעזרה שב לארצו מצרים
8ושבו הכשדים ונלחמו על העיר הזאת ולכדה ושרפה באש  {פ}

9כה אמר יהוה אל תשאו נפשתיכם לאמר הלך ילכו מעלינו הכשדים  כי לא ילכו
10כי אם הכיתם כל חיל כשדים הנלחמים אתכם ונשארו בם אנשים מדקרים—איש באהלו יקומו ושרפו את העיר הזאת באש
11והיה בהעלות חיל הכשדים מעל ירושלם—מפני חיל פרעה  {ס}

12ויצא ירמיהו מירושלם ללכת ארץ בנימן לחלק משם בתוך העם
13ויהי הוא בשער בנימן ושם בעל פקדת ושמו יראייה בן שלמיה בן חנניה ויתפש את ירמיהו הנביא לאמר אל הכשדים אתה נפל
14ויאמר ירמיהו שקר אינני נפל על הכשדים—ולא שמע אליו ויתפש יראייה בירמיהו ויבאהו אל השרים
15ויקצפו השרים על ירמיהו והכו אתו ונתנו אותו בית האסור בית יהונתן הספר—כי אתו עשו לבית הכלא
16כי בא ירמיהו אל בית הבור ואל החניות וישב שם ירמיהו ימים רבים
17וישלח המלך צדקיהו ויקחהו וישאלהו המלך בביתו בסתר ויאמר היש דבר מאת יהוה ויאמר ירמיהו יש ויאמר ביד מלך בבל תנתן
18ויאמר ירמיהו אל המלך צדקיהו  מה חטאתי לך ולעבדיך ולעם הזה כי נתתם אותי אל בית הכלא
19ואיו (ואיה) נביאיכם אשר נבאו לכם לאמר  לא יבא מלך בבל עליכם ועל הארץ הזאת
20ועתה שמע נא אדני המלך  תפל נא תחנתי לפניך ואל תשבני בית יהונתן הספר ולא אמות שם
21ויצוה המלך צדקיהו ויפקדו את ירמיהו בחצר המטרה ונתן לו ככר לחם ליום מחוץ האפים עד תם כל הלחם מן העיר וישב ירמיהו בחצר המטרה

Copyright information for Alep