Jeremiah 43

1ויהי ככלות ירמיהו לדבר אל כל העם את כל דברי יהוה אלהיהם אשר שלחו יהוה אלהיהם אליהם—את כל הדברים האלה  {ס}

2ויאמר עזריה בן הושעיה ויוחנן בן קרח וכל האנשים הזדים  אמרים אל ירמיהו שקר אתה מדבר—לא שלחך יהוה אלהינו לאמר לא תבאו מצרים לגור שם
3כי ברוך בן נריה מסית אתך בנו—למען תת אתנו ביד הכשדים להמית אתנו ולהגלות אתנו בבל
4ולא שמע יוחנן בן קרח וכל שרי החילים וכל העם—בקול יהוה  לשבת בארץ יהודה
5ויקח יוחנן בן קרח וכל שרי החילים את כל שארית יהודה—אשר שבו מכל הגוים אשר נדחו שם לגור בארץ יהודה
6את הגברים ואת הנשים ואת הטף ואת בנות המלך ואת כל הנפש אשר הניח נבוזראדן רב טבחים את גדליהו בן אחיקם בן שפן ואת ירמיהו הנביא ואת ברוך בן נריהו
7ויבאו ארץ מצרים כי לא שמעו בקול יהוה ויבאו עד תחפנחס  {ס}

8ויהי דבר יהוה אל ירמיהו בתחפנחס לאמר
9קח בידך אבנים גדלות וטמנתם במלט במלבן אשר בפתח בית פרעה בתחפנחס—לעיני אנשים יהודים
10ואמרת אליהם כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל הנני שלח ולקחתי את נבוכדראצר מלך בבל עבדי ושמתי כסאו ממעל לאבנים האלה אשר טמנתי ונטה את שפרורו (שפרירו) עליהם
11ובאה (ובא) והכה את ארץ מצרים—אשר למות למות ואשר לשבי לשבי ואשר לחרב לחרב
12והצתי אש בבתי אלהי מצרים ושרפם ושבם ועטה את ארץ מצרים כאשר יעטה הרעה את בגדו ויצא משם בשלום
13ושבר את מצבות בית שמש אשר בארץ מצרים ואת בתי אלהי מצרים ישרף באש  {פ}

Copyright information for Alep