Jeremiah 46

1אשר היה דבר יהוה אל ירמיהו הנביא על הגוים
2למצרים על חיל פרעה נכו מלך מצרים אשר היה על נהר פרת בכרכמש—אשר הכה נבוכדראצר מלך בבל בשנת הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה
3ערכו מגן וצנה וגשו למלחמה
4אסרו הסוסים ועלו הפרשים והתיצבו בכובעים מרקו הרמחים לבשו הסרינת
5מדוע ראיתי המה חתים נסגים אחור וגבוריהם יכתו ומנוס נסו ולא הפנו—מגור מסביב נאם יהוה
6אל ינוס הקל ואל ימלט הגבור צפונה על יד נהר פרת כשלו ונפלו
7מי זה כיאר יעלה כנהרות יתגעשו מימיו
8מצרים כיאר יעלה וכנהרות יתגעשו מים ויאמר אעלה אכסה ארץ אבידה עיר וישבי בה
9עלו הסוסים והתהללו הרכב ויצאו הגבורים—כוש ופוט תפשי מגן ולודים תפשי דרכי קשת
10והיום ההוא לאדני יהוה צבאות יום נקמה להנקם מצריו ואכלה חרב ושבעה ורותה מדמם  כי זבח לאדני יהוה צבאות בארץ צפון—אל נהר פרת
11עלי גלעד וקחי צרי בתולת בת מצרים לשוא הרביתי (הרבית) רפאות תעלה אין לך
12שמעו גוים קלונך וצוחתך מלאה הארץ  כי גבור בגבור כשלו יחדיו נפלו שניהם  {פ}

13הדבר אשר דבר יהוה אל ירמיהו הנביא—לבוא נבוכדראצר מלך בבל להכות את ארץ מצרים
14הגידו במצרים והשמיעו במגדול והשמיעו בנף ובתחפנחס אמרו התיצב והכן לך—כי אכלה חרב סביביך
15מדוע נסחף אביריך  לא עמד כי יהוה הדפו
16הרבה כושל גם נפל איש אל רעהו ויאמרו קומה ונשבה אל עמנו ואל ארץ מולדתנו מפני חרב היונה
17קראו שם פרעה מלך מצרים שאון העביר המועד
18חי אני נאם המלך—יהוה צבאות שמו  כי כתבור בהרים וככרמל בים יבוא
19כלי גולה עשי לך יושבת בת מצרים  כי נף לשמה תהיה ונצתה מאין יושב  {ס}

20עגלה יפה פיה מצרים קרץ מצפון בא בא
21גם שכריה בקרבה כעגלי מרבק כי גם המה הפנו נסו יחדיו לא עמדו  כי יום אידם בא עליהם עת פקדתם
22קולה כנחש ילך  כי בחיל ילכו—ובקרדמות באו לה כחטבי עצים
23כרתו יערה נאם יהוה כי לא יחקר  כי רבו מארבה ואין להם מספר
24הבישה בת מצרים נתנה ביד עם צפון
25אמר יהוה צבאות אלהי ישראל הנני פוקד אל אמון מנא ועל פרעה ועל מצרים ועל אלהיה ועל מלכיה ועל פרעה—ועל הבטחים בו
26ונתתים ביד מבקשי נפשם וביד נבוכדראצר מלך בבל וביד עבדיו ואחרי כן תשכן כימי קדם נאם יהוה  {פ}

27ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל—כי הנני מושעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים ושב יעקוב ושקט ושאנן ואין מחריד
28אתה אל תירא עבדי יעקב נאם יהוה—כי אתך אני  כי אעשה כלה בכל הגוים אשר הדחתיך שמה ואתך לא אעשה כלה ויסרתיך למשפט ונקה לא אנקך  {פ}

Copyright information for Alep