Jeremiah 47

1אשר היה דבר יהוה אל ירמיהו הנביא אל פלשתים בטרם יכה פרעה את עזה
2כה אמר יהוה הנה מים עלים מצפון והיו לנחל שוטף וישטפו ארץ ומלואה עיר וישבי בה וזעקו האדם והילל כל יושב הארץ
3מקול שעטת פרסות אביריו מרעש לרכבו המון גלגליו—לא הפנו אבות אל בנים מרפיון ידים
4על היום הבא לשדוד את כל פלשתים להכרית לצר ולצידון כל שריד עזר  כי שדד יהוה את פלשתים שארית אי כפתור
5באה קרחה אל עזה נדמתה אשקלון שארית עמקם עד מתי תתגודדי
6הוי חרב ליהוה עד אנה לא תשקטי האספי אל תערך—הרגעי ודמי
7איך תשקטי ויהוה צוה לה  אל אשקלון ואל חוף הים שם יעדה  {פ}

Copyright information for Alep