Jeremiah 47

אשר היה דבר יהוה אל ירמיהו הנביא אל פלשתים בטרם יכה פרעה את עזה
כה אמר יהוה הנה מים עלים מצפון והיו לנחל שוטף וישטפו ארץ ומלואה עיר וישבי בה וזעקו האדם והילל כל יושב הארץ
מקול שעטת פרסות אביריו מרעש לרכבו המון גלגליו—לא הפנו אבות אל בנים מרפיון ידים
על היום הבא לשדוד את כל פלשתים להכרית לצר ולצידון כל שריד עזר  כי שדד יהוה את פלשתים שארית אי כפתור
באה קרחה אל עזה נדמתה אשקלון שארית עמקם עד מתי תתגודדי
הוי חרב ליהוה עד אנה לא תשקטי האספי אל תערך—הרגעי ודמי
איך תשקטי ויהוה צוה לה  אל אשקלון ואל חוף הים שם יעדה  {פ}

Copyright information for Alep