Jeremiah 5

1שוטטו בחוצות ירושלם וראו נא ודעו ובקשו ברחובותיה אם תמצאו איש אם יש עשה משפט מבקש אמונה—ואסלח לה
2ואם חי יהוה יאמרו לכן לשקר ישבעו
3יהוה עיניך הלוא לאמונה—הכיתה אתם ולא חלו כליתם מאנו קחת מוסר חזקו פניהם מסלע מאנו לשוב
4ואני אמרתי אך דלים הם נואלו—כי לא ידעו דרך יהוה משפט אלהיהם
5אלכה לי אל הגדלים ואדברה אותם—כי המה ידעו דרך יהוה משפט אלהיהם אך המה יחדו שברו על נתקו מוסרות
6על כן הכם אריה מיער זאב ערבות ישדדם—נמר שקד על עריהם כל היוצא מהנה יטרף  כי רבו פשעיהם עצמו משבותיהם
7אי לזאת אסלוח (אסלח) לך—בניך עזבוני וישבעו בלא אלהים ואשבע אותם וינאפו ובית זונה יתגודדו
8סוסים מיזנים משכים היו איש אל אשת רעהו יצהלו
9העל אלה לוא אפקד נאם יהוה ואם בגוי אשר כזה לא תתנקם נפשי  {ס}

10עלו בשרותיה ושחתו וכלה אל תעשו הסירו נטישותיה כי לוא ליהוה המה
11כי בגוד בגדו בי בית ישראל ובית יהודה—נאם יהוה
12כחשו ביהוה ויאמרו לוא הוא ולא תבוא עלינו רעה וחרב ורעב לוא נראה
13והנביאים יהיו לרוח והדבר אין בהם כה יעשה להם  {ס}

14לכן כה אמר יהוה אלהי צבאות יען דברכם את הדבר הזה  הנני נתן דברי בפיך לאש והעם הזה עצים—ואכלתם
15הנני מביא עליכם גוי ממרחק בית ישראל נאם יהוה  גוי איתן הוא גוי מעולם הוא—גוי לא תדע לשנו ולא תשמע מה ידבר
16אשפתו כקבר פתוח כלם גבורים
17ואכל קצירך ולחמך יאכלו בניך ובנותיך—יאכל צאנך ובקרך יאכל גפנך ותאנתך ירשש ערי מבצריך אשר אתה בטח בהנה—בחרב
18וגם בימים ההמה נאם יהוה לא אעשה אתכם כלה
19והיה כי תאמרו תחת מה עשה יהוה אלהינו לנו את כל אלה ואמרת אליהם כאשר עזבתם אותי ותעבדו אלהי נכר בארצכם—כן תעבדו זרים בארץ לא לכם  {פ}

20הגידו זאת בבית יעקב והשמיעוה ביהודה לאמר
21שמעו נא זאת עם סכל ואין לב  עינים להם ולא יראו אזנים להם ולא ישמעו
22האותי לא תיראו נאם יהוה אם מפני לא תחילו אשר שמתי חול גבול לים חק עולם ולא יעברנהו ויתגעשו ולא יוכלו והמו גליו ולא יעברנהו
23ולעם הזה היה לב סורר ומורה  סרו וילכו
24ולוא אמרו בלבבם נירא נא את יהוה אלהינו הנתן גשם וירה (יורה) ומלקוש בעתו שבעת חקות קציר ישמר לנו
25עונותיכם הטו אלה וחטאותיכם מנעו הטוב מכם
26כי נמצאו בעמי רשעים  ישור כשך יקושים הציבו משחית אנשים ילכדו
27ככלוב מלא עוף כן בתיהם מלאים מרמה על כן גדלו ויעשירו
28שמנו עשתו גם עברו דברי רע—דין לא דנו דין יתום ויצליחו ומשפט אביונים לא שפטו
29העל אלה לא אפקד נאם יהוה אם בגוי אשר כזה לא תתנקם נפשי  {ס}

30שמה ושערורה נהיתה בארץ
31הנבאים נבאו בשקר והכהנים ירדו על ידיהם ועמי אהבו כן ומה תעשו לאחריתה

Copyright information for Alep