Jeremiah 6

1העזו בני בנימן מקרב ירושלם ובתקוע תקעו שופר ועל בית הכרם שאו משאת  כי רעה נשקפה מצפון ושבר גדול
2הנוה והמענגה דמיתי בת ציון
3אליה יבאו רעים ועדריהם תקעו עליה אהלים סביב רעו איש את ידו
4קדשו עליה מלחמה קומו ונעלה בצהרים אוי לנו כי פנה היום כי ינטו צללי ערב
5קומו ונעלה בלילה ונשחיתה ארמנותיה  {פ}

6כי כה אמר יהוה צבאות כרתו עצה ושפכו על ירושלם סללה היא העיר הפקד כלה עשק בקרבה
7כהקיר בור (ביר) מימיה כן הקרה רעתה חמס ושד ישמע בה על פני תמיד—חלי ומכה
8הוסרי ירושלם—פן תקע נפשי ממך  פן אשימך שממה ארץ לוא נושבה  {פ}

9כה אמר יהוה צבאות עולל יעוללו כגפן שארית ישראל השב ידך כבוצר על סלסלות
10על מי אדברה ואעידה וישמעו—הנה ערלה אזנם ולא יוכלו להקשיב הנה דבר יהוה היה להם לחרפה—לא יחפצו בו
11ואת חמת יהוה מלאתי נלאיתי הכיל—שפך על עולל בחוץ ועל סוד בחורים יחדו  כי גם איש עם אשה ילכדו זקן עם מלא ימים
12ונסבו בתיהם לאחרים שדות ונשים יחדו  כי אטה את ידי על ישבי הארץ נאם יהוה
13כי מקטנם ועד גדולם כלו בוצע בצע ומנביא ועד כהן—כלו עשה שקר
14וירפאו את שבר עמי על נקלה—לאמר שלום שלום ואין שלום
15הבישו כי תועבה עשו גם בוש לא יבושו גם הכלים לא ידעו—לכן יפלו בנפלים בעת פקדתים יכשלו אמר יהוה  {ס}

16כה אמר יהוה עמדו על דרכים וראו ושאלו לנתבות עולם אי זה דרך הטוב ולכו בה ומצאו מרגוע לנפשכם ויאמרו לא נלך
17והקמתי עליכם צפים הקשיבו לקול שופר ויאמרו לא נקשיב
18לכן שמעו הגוים ודעי עדה את אשר בם
19שמעי הארץ—הנה אנכי מביא רעה אל העם הזה פרי מחשבותם  כי על דברי לא הקשיבו ותורתי וימאסו בה
20למה זה לי לבונה משבא תבוא וקנה הטוב מארץ מרחק עלותיכם לא לרצון וזבחיכם לא ערבו לי
21לכן כה אמר יהוה הנני נתן אל העם הזה מכשלים וכשלו בם אבות ובנים יחדו שכן ורעו—יאבדו (ואבדו)  {פ}

22כה אמר יהוה הנה עם בא מארץ צפון וגוי גדול יעור מירכתי ארץ
23קשת וכידון יחזיקו אכזרי הוא ולא ירחמו קולם כים יהמה ועל סוסים ירכבו ערוך כאיש למלחמה עליך בת ציון
24שמענו את שמעו רפו ידינו צרה החזקתנו—חיל כיולדה
25אל תצאי (תצאו) השדה ובדרך אל תלכי (תלכו)  כי חרב לאיב מגור מסביב
26בת עמי חגרי שק והתפלשי באפר—אבל יחיד עשי לך מספד תמרורים  כי פתאם יבא השדד עלינו
27בחון נתתיך בעמי מבצר ותדע ובחנת את דרכם
28כלם סרי סוררים הלכי רכיל נחשת וברזל כלם משחיתים המה
29נחר מפח מאשתם (מאש תם) עפרת—לשוא צרף צרוף ורעים לא נתקו
30כסף נמאס קראו להם  כי מאס יהוה בהם  {פ}

Copyright information for Alep