Job 1

1איש היה בארץ עוץ איוב שמו והיה האיש ההוא תם וישר וירא אלהים—וסר מרע
2ויולדו לו שבעה בנים ושלוש בנות
3ויהי מקנהו שבעת אלפי צאן ושלשת אלפי גמלים וחמש מאות צמד בקר וחמש מאות אתונות ועבדה רבה מאד ויהי האיש ההוא גדול מכל בני קדם
4והלכו בניו ועשו משתה בית איש יומו ושלחו וקראו לשלשת אחיתיהם לאכל ולשתות עמהם
5ויהי כי הקיפו ימי המשתה וישלח איוב ויקדשם והשכים בבקר והעלה עלות מספר כלם—כי אמר איוב אולי חטאו בני וברכו אלהים בלבבם  ככה יעשה איוב כל הימים  {פ}

6ויהי היום—ויבאו בני האלהים להתיצב על יהוה ויבוא גם השטן בתוכם
7ויאמר יהוה אל השטן מאין תבא ויען השטן את יהוה ויאמר משוט בארץ ומהתהלך בה
8ויאמר יהוה אל השטן השמת לבך על עבדי איוב  כי אין כמהו בארץ איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע
9ויען השטן את יהוה ויאמר  החנם ירא איוב אלהים
10הלא את (אתה) שכת בעדו ובעד ביתו ובעד כל אשר לו—מסביב  מעשה ידיו ברכת ומקנהו פרץ בארץ
11ואולם שלח נא ידך וגע בכל אשר לו—אם לא על פניך יברכך
12ויאמר יהוה אל השטן הנה כל אשר לו בידך—רק אליו אל תשלח ידך ויצא השטן מעם פני יהוה
13ויהי היום ובניו ובנתיו אכלים ושתים יין בבית אחיהם הבכור
14ומלאך בא אל איוב ויאמר  הבקר היו חרשות והאתנות רעות על ידיהם
15ותפל שבא ותקחם ואת הנערים הכו לפי חרב ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך
16עוד זה מדבר וזה בא ויאמר אש אלהים נפלה מן השמים ותבער בצאן ובנערים ותאכלם ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך
17עוד זה מדבר וזה בא ויאמר כשדים שמו שלשה ראשים ויפשטו על הגמלים ויקחום ואת הנערים הכו לפי חרב ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך
18עד זה מדבר וזה בא ויאמר  בניך ובנותיך אכלים ושתים יין בבית אחיהם הבכור
19והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר ויגע בארבע פנות הבית ויפל על הנערים וימותו ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך
20ויקם איוב ויקרע את מעלו ויגז את ראשו ויפל ארצה וישתחו
21ויאמר ערם יצתי מבטן אמי וערם אשוב שמה—יהוה נתן ויהוה לקח יהי שם יהוה מברך
22בכל זאת לא חטא איוב ולא נתן תפלה לאלהים  {פ}

Copyright information for Alep