Job 11

                  ויען צפר הנעמתי ויאמר

  הרב דברים לא יענה    ואם-איש שפתים יצדק

  בדיך מתים יחרישו    ותלעג ואין מכלם

  ותאמר זך לקחי    ובר הייתי בעיניך

  ואולם—מי יתן אלוה דבר    ויפתח שפתיו עמך

  ויגד-לך תעלמות חכמה—    כי-כפלים לתושיה

ודע—    כי-ישה לך אלוה מעונך

  החקר אלוה תמצא    אם עד-תכלית שדי תמצא

  גבהי שמים מה-תפעל    עמקה משאול מה-תדע

  ארכה מארץ מדה    ורחבה מני-ים

10   אם-יחלף ויסגיר    ויקהיל ומי ישיבנו

11   כי-הוא ידע מתי-שוא    וירא-און ולא יתבונן

12   ואיש נבוב ילבב    ועיר פרא אדם יולד

13   אם-אתה הכינות לבך    ופרשת אליו כפיך

14   אם-און בידך הרחיקהו    ואל-תשכן באהליך עולה

15   כי-אז תשא פניך ממום    והיית מצק ולא תירא

16   כי-אתה עמל תשכח    כמים עברו תזכר

17   ומצהרים יקום חלד    תעפה כבקר תהיה

18   ובטחת כי-יש תקוה    וחפרת לבטח תשכב

19   ורבצת ואין מחריד    וחלו פניך רבים

20   ועיני רשעים תכלינה    ומנוס אבד מנהם ותקותם מפח-נפש

Copyright information for Alep