Job 11

1                  ויען צפר הנעמתי ויאמר

2  הרב דברים לא יענה    ואם-איש שפתים יצדק

3  בדיך מתים יחרישו    ותלעג ואין מכלם

4  ותאמר זך לקחי    ובר הייתי בעיניך

5  ואולם—מי יתן אלוה דבר    ויפתח שפתיו עמך

6  ויגד-לך תעלמות חכמה—    כי-כפלים לתושיה

ודע—    כי-ישה לך אלוה מעונך

7  החקר אלוה תמצא    אם עד-תכלית שדי תמצא

8  גבהי שמים מה-תפעל    עמקה משאול מה-תדע

9  ארכה מארץ מדה    ורחבה מני-ים

10  אם-יחלף ויסגיר    ויקהיל ומי ישיבנו

11  כי-הוא ידע מתי-שוא    וירא-און ולא יתבונן

12  ואיש נבוב ילבב    ועיר פרא אדם יולד

13  אם-אתה הכינות לבך    ופרשת אליו כפיך

14  אם-און בידך הרחיקהו    ואל-תשכן באהליך עולה

15  כי-אז תשא פניך ממום    והיית מצק ולא תירא

16  כי-אתה עמל תשכח    כמים עברו תזכר

17  ומצהרים יקום חלד    תעפה כבקר תהיה

18  ובטחת כי-יש תקוה    וחפרת לבטח תשכב

19  ורבצת ואין מחריד    וחלו פניך רבים

20  ועיני רשעים תכלינה    ומנוס אבד מנהם ותקותם מפח-נפש

Copyright information for Alep