Job 15

1                  ויען אליפז התימני ויאמר

2  החכם יענה דעת-רוח    וימלא קדים בטנו

3  הוכח בדבר לא-יסכון    ומלים לא-יועיל בם

4  אף-אתה תפר יראה    ותגרע שיחה לפני-אל

5  כי יאלף עונך פיך    ותבחר לשון ערומים

6  ירשיעך פיך ולא-אני    ושפתיך יענו-בך

7  הראישון אדם תולד    ולפני גבעות חוללת

8  הבסוד אלוה תשמע    ותגרע אליך חכמה

9  מה-ידעת ולא נדע    תבין ולא-עמנו הוא

10  גם-שב גם-ישיש בנו—    כביר מאביך ימים

11  המעט ממך תנחומות אל    ודבר לאט עמך

12  מה-יקחך לבך    ומה-ירזמון עיניך

13  כי-תשיב אל-אל רוחך    והצאת מפיך מלין

14  מה-אנוש כי-יזכה    וכי-יצדק ילוד אשה

15  הן בקדשו לא יאמין    ושמים לא-זכו בעיניו

16  אף כי-נתעב ונאלח    איש-שתה כמים עולה

17  אחוך שמע-לי    וזה-חזיתי ואספרה

18  אשר-חכמים יגידו    ולא כחדו מאבותם

19  להם לבדם נתנה הארץ    ולא-עבר זר בתוכם

20  כל-ימי רשע הוא מתחולל    ומספר שנים נצפנו לעריץ

21  קול-פחדים באזניו    בשלום שודד יבואנו

22  לא-יאמין שוב מני-חשך    וצפו (וצפוי) הוא אלי-חרב

23  נדד הוא ללחם איה    ידע כי-נכון בידו יום-חשך

24  יבעתהו צר ומצוקה    תתקפהו כמלך עתיד לכידור

25  כי-נטה אל-אל ידו    ואל-שדי יתגבר

26  ירוץ אליו בצואר    בעבי גבי מגניו

27  כי-כסה פניו בחלבו    ויעש פימה עלי-כסל

28  וישכון ערים נכחדות—בתים לא-ישבו למו    אשר התעתדו לגלים

29  לא-יעשר ולא-יקום חילו    ולא-יטה לארץ מנלם

30  לא-יסור מני-חשך—ינקתו תיבש שלהבת    ויסור ברוח פיו

31  אל-יאמן בשו נתעה    כי-שוא תהיה תמורתו

32  בלא-יומו תמלא    וכפתו לא רעננה

33  יחמס כגפן בסרו    וישלך כזית נצתו

34  כי-עדת חנף גלמוד    ואש אכלה אהלי-שחד

35  הרה עמל וילד און    ובטנם תכין מרמה

Copyright information for Alep