Job 15

                  ויען אליפז התימני ויאמר

  החכם יענה דעת-רוח    וימלא קדים בטנו

  הוכח בדבר לא-יסכון    ומלים לא-יועיל בם

  אף-אתה תפר יראה    ותגרע שיחה לפני-אל

  כי יאלף עונך פיך    ותבחר לשון ערומים

  ירשיעך פיך ולא-אני    ושפתיך יענו-בך

  הראישון אדם תולד    ולפני גבעות חוללת

  הבסוד אלוה תשמע    ותגרע אליך חכמה

  מה-ידעת ולא נדע    תבין ולא-עמנו הוא

10   גם-שב גם-ישיש בנו—    כביר מאביך ימים

11   המעט ממך תנחומות אל    ודבר לאט עמך

12   מה-יקחך לבך    ומה-ירזמון עיניך

13   כי-תשיב אל-אל רוחך    והצאת מפיך מלין

14   מה-אנוש כי-יזכה    וכי-יצדק ילוד אשה

15   הן בקדשו לא יאמין    ושמים לא-זכו בעיניו

16   אף כי-נתעב ונאלח    איש-שתה כמים עולה

17   אחוך שמע-לי    וזה-חזיתי ואספרה

18   אשר-חכמים יגידו    ולא כחדו מאבותם

19   להם לבדם נתנה הארץ    ולא-עבר זר בתוכם

20   כל-ימי רשע הוא מתחולל    ומספר שנים נצפנו לעריץ

21   קול-פחדים באזניו    בשלום שודד יבואנו

22   לא-יאמין שוב מני-חשך    וצפו (וצפוי) הוא אלי-חרב

23   נדד הוא ללחם איה    ידע כי-נכון בידו יום-חשך

24   יבעתהו צר ומצוקה    תתקפהו כמלך עתיד לכידור

25   כי-נטה אל-אל ידו    ואל-שדי יתגבר

26   ירוץ אליו בצואר    בעבי גבי מגניו

27   כי-כסה פניו בחלבו    ויעש פימה עלי-כסל

28   וישכון ערים נכחדות—בתים לא-ישבו למו    אשר התעתדו לגלים

29   לא-יעשר ולא-יקום חילו    ולא-יטה לארץ מנלם

30   לא-יסור מני-חשך—ינקתו תיבש שלהבת    ויסור ברוח פיו

31   אל-יאמן בשו נתעה    כי-שוא תהיה תמורתו

32   בלא-יומו תמלא    וכפתו לא רעננה

33   יחמס כגפן בסרו    וישלך כזית נצתו

34   כי-עדת חנף גלמוד    ואש אכלה אהלי-שחד

35   הרה עמל וילד און    ובטנם תכין מרמה

Copyright information for Alep